Audiitortegevus

Audiitortegevuse arendamine ja õigusliku keskkonna kujundamine on oluline finantspoliitika valdkond, millega rahandusministeeriumis tegeleb ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond.


Raamatupidamise ja audiitortegevuse valdkonnas on oluline koostöö Audiitorkogu ja Raamatupidamise Toimkonnaga, samuti Eesti Siseaudiitorite Ühingu ja Eesti Raamatupidajate Koguga, ettevõtluse valdkonnas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Justiitsministeeriumiga.
 

Ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna ülesandeks on arvestusala (sh raamatupidamine ja audiitortegevus) seadusandluse kujundamine, järelevalve teostamine Audiitorkogu, audiitorühingute ning vande- ja siseaudiitorite üle, kutseeksamite uue süsteemi käivitamine, kutse andmine ja samaväärsuse tunnustamine ning audiitortegevuse registri ja kodulehe pidamine.

Rahandusministeeriumi sihiks on, et avalikkusele suunatud arvestusalane info on õigeaegne, objektiivne ja ammendav, et võimaldada asjakohaste otsustuste tegemist. Raamatupidajate, sise- ja välisaudiitorite kutsetegevuse erinevad aspektid peavad haakuma, et moodustuks terviklik keskkond arvestusalase informatsiooni tootmiseks ja kasutamiseks.
 

8. märtsil 2010 aastal jõustunud audiitortegevuse seadus reguleerib vande- ja siseaudiitori institutsioone ning selle peamine eesmärk on kohustusliku auditi nõuete ühtlustamine. Lisaks juhinduvad vandeaudiitorid oma tegevuses auditeerimiseeskirjast. 

 

Kontakt: Kurmet Ojamaa, ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja
611 3433,
kurmet dot ojamaa at fin dot ee