Dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks.
 

Alates 01.01.2015 võttis Rahandusministeeriumi haldusala kasutusele ühise avaliku dokumendiregistri. Kõik Rahandusministeeriumi alates 01.01.2015 elektrooniliselt registreeritud dokumendid on leitavad uuest registrist.

Enne 01.05.2014 elektrooniliselt registreeritud dokumentidega saab tutvuda Rahandusministeeriumi vanas dokumendiregistris.


Dokumendiregistris registreeritakse:
  • asutusele saabunud dokumendid ja asutusest väljasaadetud dokumendid hiljemalt saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval;
  • asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid nende allakirjutamise või hiljemalt sellele järgneval tööpäeval;
  • sõlmitud lepingud nende allakirjutamisele järgneval tööpäeval.

Asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide piirangute alused ja säilitustähtajad on leitavad dokumentide loetelust.

Tutvumaks paberdokumentide, juurdepääsupiiranguga või isikuandmeid sisaldavate dokumentidega, millele dokumendiregistri kaudu ligipääs puudub, palume esitada meile teabenõue. Teabenõue võimaldab tutvuda dokumendis sisalduva infoga avaliku teabe seaduses määratud ulatuses.

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.