Valitsus tegi olulised riigivalitsemise reformi puudutavad otsused

Valitsus kiitis eilsel kabinetiistungil heaks riigihalduse ministri Arto Aasa ettepanekud transpordi, muuseumite, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja nelja ministeeriumi ühishoone töö- ning halduskorralduse muutmiseks. Tegemist on esimese etapi otsustega, mis toetavad riigivalitsemise reformi eesmärkide elluviimist.

„Riigiülesannete analüüsi põhjal tehtud otsused parandavad riigi toimimist. Mida paindlikum ja optimaalsem on valdkondade töökorraldus, seda paremini saame pakkuda avalikke teenuseid,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Terviklik valdkondade juhtimine ja korraldus vähendab bürokraatiat ning valitsussektori kulutusi ja töötajate arvu.“

Muuseumide valdkonna töökorralduses otsustati jätkata muuseumivõrgu korrastamisega, konsolideerides muuseume ja muutes neid sihtasutusteks ning andes osad muuseumid üle kohalikele omavalitsustele. Eesmärk on viia enamus riigimuuseume üle sihtasutuse vormile hiljemalt 2018. aasta lõpuks, kasvatades seeläbi muuseumide juhtimisvõimekust ning omatulude teenimise potentsiaali.

Info- ja kommunikatsoonitehnoloogia valdkonnas otsustati jätkata riigiasutuste IKT-valdkonna süsteemse konsolideerimise ning IKT-kompetentsikeskuste tugevdamisega. Lisaks töötatakse välja ühtsed teenuste kirjeldamise ning hinnastamise mudelid ja koostatakse ülevaated IKT-kulude lõikes.

Transpordi valdkonnas otsustati põhjalikumalt analüüsida transpordipoliitika konsolideerimise võimalusi ja esitada valitsusele kaalumiseks transpordiameti moodustamine.

Lisaks otsustati nelja ministeeriumi ühisesse hoonesse kolimisel ühendada osa ministeeriumide infotehnoloogia, õigusteenindus, personali- ja haldusvaldkonna tegevustest. Ühishoonesse kolivad ministeeriumid said ülesande otsida täiendavaid võimalusi põhivaldkondade suuremaks koostööks.

Riigivalitsemise reformi haarde laiendamiseks otsustas valitsus käivitada järgmiste teemade analüüsi, näiteks karjääriteenuste korrastamine ja dubleerimiste vähendamine, riiklike laborite tegevuse analüüsimine, keskkonna ja põllumajandusvaldkonna asutuste edasiste optimeerimisvõimaluste analüüsimine, avalike ülesannete teistele sektoritele delegeerimise võimaluste analüüsimine.
Valitsus jätkab teiste valdkondade kohta esitatud ettepanekute, näiteks maapõueressursid ja tervishoid aruteludega järgmistes kabinettides.
Ettepanekute aluseks on rahandusministeeriumi ja teiste ministeeriumite koostöös valminud riigi ülesannete analüüs. Analüüs on osa riigivalitsemise reformist, millel on kolm peamist eesmärki: kasutajate vajadustele vastavad avalikud teenused on kättesaadavad kogu Eestis, ettevõtjate ja elanike suhtlemine riigiga on lihtsam ja riigi sisemine töökorraldus on tõhus ja riigile jõukohane.

Loe täpsemalt riigiülesannete analüüsi ja riigivalitsemise reformi kohta rahandusministeeriumi kodulehelt.

Kristina Haavala 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3448 | 518 7899
kristina dot haavala at fin dot ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee