Valitsus pikendas tähtaegu omandireformi toimingute lõpule viimiseks

Valitsus kiitis heaks omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu, et viia lõpule õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise protsess. Möödunud aasta lõpuks oli pooleli 220 vara tagastamise ja kompenseerimise toimikut, mis sisaldavad kuni 400 isiku nõudeid.

„Eelnõu jõustumisel saab rahandusministeerium õiguse määrata tagastamistoimingute lõpule viimise tähtaegu ja kohalikud omavalitsused saavad takerdunud menetlusi jätkata,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.

Muudatus oli vajalik, sest kehtiva seaduse järgi sai kohalik omavalitsus teha pooleliolevate menetluste toiminguid kuni möödunud aasta lõpuni. Eelnõu jõustumisel saavad kohalikud omavalitsused  jätkata neid vara tagastamise ja kompenseerimise menetlusi, kus õigustatud isik ei saanud temast mitte oleneval põhjusel vajalikke toiminguid teha, sarnaselt kohtu- ja pärimisasjade tõttu takerdunud juhtudega. Osa pooleli olevatest menetlustest on õigustatud isiku tegevusetuse tõttu seiskunud menetlused, mille kohalik omavalitsus peab seaduse kohaselt lõpetama negatiivse, nõuet rahuldamata jätva otsusega, samuti pärimise või kohtuasja tõttu seiskunud menetlused, mis on võimalik lõpetada pärast pärijate kindlaksmääramist või kohtuotsuse jõustumist.  

Seadusemuudatus võimaldab lõpetada maksimaalse arvu pooleliolevaid vara tagastamise ja kompenseerimise menetlusi enne maavalitsuste reformiga kavandatavaid struktuurimuudatusi.

Enamik reformivaldkondi lõppesid juba rohkem kui 15 aastat tagasi ning omandireformi üldised eesmärgid on täidetud. Ka õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine ja kompenseerimine on valdavas enamuses lõppenud. Lisaks on ära tehtud suurem osa maareformist, kuid täielikult pole protsess veel lõppenud. Vähesel määral jätkub maa erastamine, tagastamine, hoonestusõiguse seadmine, munitsipaliseerimine ja riigi omandisse jätmine. Reformimata maad on 111 500 hektarit, mis moodustab ligikaudu 2,6% Eesti maismaa pindalast.

Rahandusministeeriumi pressiteade 13.04.3017


Kristina Haavala
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3448 | 518 7899
kristina dot haavala at fin dot ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee