Rahandusministeerium

Rahandusministeerium on valitsuse asjatundjaks maksu-, finants-, eelarve-, regionaal- ja halduspoliitika elluviimisel ja majanduse eesmärgistamisel.

Ministeeriumi tegevusvaldkonnad:

 • riigi eelarvepoliitika kavandamise koordineerimine ja elluviimine;
 • maksu- ja tollipoliitika kavandamine ja stabiilse maksusüsteemi hoidmine;
 • majandusanalüüs ja majandusprognoos;
 • avaliku teenistuse arendamine;
 • regionaalvaldkonna koordineerimine;
 • riigilt ettevõtlusele antava abi (riigiabi) loataotluste läbivaatamine ja abiandjate nõustamine;
 • hankijate ja pakkujate nõustamine riigihangete läbiviimisel ja riigihangete järelevalve;
 • riikliku statistika kogumine;
 • valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamine ja koordineerimine;
 • riigiraamatupidamine;
 • riigi finantsvarade ja -kohustuste paigutamine, riigile antav välisabi ja laenud;
 • Eestile kasutada olevate toetuste koordineerimine;
 • finants- ja kindlustuspoliitika;
 • riigi kinnisvara- ja osaluspoliitika kavandamine ja koordineerimine.

Finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust osutab Rahandusministeeriumile ja meie valitsemisala asutustele Riigi Tugiteenuste Keskus. Ministeeriumi ja valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia haldamise, arendamise ning teenuste pakkumisega tegeleb aga Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Rahandusministeeriumi riigihanked

Hanked eeldatava maksumusega üle 10 000 euro ilma käibemaksuta leiab riigihangete registrist.
Rahandusministeeriumi hankekord (16.12.2015) ja hankeplaanid [eelarvest / välisvahenditest] (08.03.2015) annavad ülevaate, mida ministeeriumi 2016. aastal hankida plaanib.

EL Regionaalarengu Fondist rahastatud projektid

Järgnevast dokumendist leiab nimekirja kõikidest Rahandusministeeriumi projektidest, mis on perioodil 2014-2020 saanud rahastuse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.
Rahandusministeeriumi projektid (08.03.2017).

 

Õigusloome

Rahandusministeeriumist kooskõlastamisele saadetud eelnõud leiab eelnõude infosüsteemist (EIS). Lisaks on seal valitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitatavate küsimuste ning Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

Kõikidest riigikogus menetluses olevatest eelnõudest saab ülevaate riigikogu kodulehelt.

Rahandusministri määrused on leitavad elektroonilise Riigi Teataja (eRT) leheküljelt. Lisaks on Riigi Teatajas avaldatud seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid.