Toimkonna tegevus

Toimkonna peamiseks töövormiks on istung, mis toimub vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Toimkonna esimees tagab toimkonna ja selle töörühmade tegevuse nõuetekohase toimimise ja liikmed peavad tagama, et toimkonna töös oleksid kaitstud finantsaruannete koostajate, kasutajate ja auditeerijate huvid.

Toimkond on Rahandusministeeriumi poolt kaasatud finantsarvestuse ja -aruandlusega seotud õigusaktide eelnõude väljatöötamisse.

Toimkond lähtub iga juhendi väljatöötamisel järgmistest põhimõtetest:

 • juhendi eelnõu on toimkonna veebilehel avalikkusele kättesaadav ja avatud avalikuks aruteluks vähemalt kuus nädalat;
   
 • saadud arvamused ja kommentaarid vaadatakse läbi ning olulisi vastuväiteid ja parandusettepanekuid kaalutakse;
   
 • kui juhendi eelnõusse tehakse olulisi muudatusi, taasavatakse eelnõu avalikuks aruteluks vähemalt neljaks nädalaks;
   
 • juhendi eelnõu sisaldab viiteid rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele, millest on selle väljatöötamisel lähtutud.

   

 

Muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendid (2016)


Raamatupidamise Toimkond muutis mitmeid Raamatupidamise Toimkonna juhendeid. Juhendite muutmine tuleneb ühest küljest 10.12.2015 vastu võetud muudatustest raamatupidamise seaduses (RPS) ning teisest küljest kasutajatelt saadud tagasisidest. Raamatupidamise Toimkond avaldas muudetud juhendite RTJ 1, 2, 5, 6, 11 ja 15 eelnõud kommenteerimiseks novembris 2015. Juhenditele saabunud kommentaarid olid enamasti täpsustava iseloomuga ning ei põhjustanud avaldatud eelnõude sisulist muutmist (küll aga muudeti mõningate juhendite jõustumistähtaegu). Toimkond kaalus kõiki laekunud muudatusettepanekuid ning võttis paljusid neist arvesse lõplike juhendite sõnastuses. Lisaks avaldatud juhendite eelnõudele laekus muudatusettepanekuid ka juhendite RTJ 13 ja 14 muutmiseks – RTJ 13 puhul sõnastuse ühtlustamiseks äriseadustikuga ning RTJ 14 puhul juhendiga RTJ 12. Kuna tegemist ei olnud sisuliste muudatustega, siis kiitis Toimkond heaks ka need muudatusettepanekud.

Kõik uuest RPSist tulenevad muudatused jõustuvad 1.01.2016 ilma ennetähtaegse rakendamise võimaluseta (st samaaegselt uue RPSiga). Ülejäänud muudatused, mis on kas täpsustava iseloomuga või annavad arvestusmeetodi valikul võimalusi juurde (näiteks intresside kapitaliseerimise lubamine juhendis RTJ 5 või kapitaliosaluse meetodi lubamine juhendis RTJ 11) hakkavad kehtima juba 2015 aruannetele.

Alljärgnevalt on toodud ülevaade põhilistest muudatustest (muutunud paragrahvid on juhendites ära märgitud track change’iga).

 

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
01.03.2016 Juhendite muutmise selgitus 69.7 KB rtf
01.03.2016 RTJ 1 Aastaaruande koostamise üldpõhimõtted 46.5 KB docx
01.03.2016 RTJ 2 Nõuded esitlusviisile 71.6 KB docx
10.10.2016 RTJ 4 Varud 81.6 KB pdf
01.03.2016 RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara 46.7 KB docx
01.03.2016 RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud 29.2 KB docx
01.03.2016 RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine 62.8 KB docx
01.03.2016 RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded 24.5 KB docx
01.03.2016 RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused 28.3 KB docx
01.03.2016 RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon 38.2 KB docx

 
Näidisaruanded ja selgitused

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
05.12.2013 Raamatupidamise Toimkonna selgitused kinnisvarainvesteeringute kohta 326.6 KB pdf
14.09.2012 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande näidis (ettevõte) 431.0 KB pdf
14.09.2012 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande näidis (kontsern) 693.0 KB pdf

 
Terminid

Tegemist on oskussõnavaraga, mida kasutati 2008. aastal, kui tõlgiti inglise keelest eesti keelde rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS).

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
21.11.2008 Raamatupidamisalased terminid 358.5 KB xls