Riigivara

Riigivara on igasugune riigile kuuluv vara, mida haldavad riigiasutused. See on riigile kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum, sh näiteks kinnisvara, vallasvara, osalused äriühingutes ja sihtasutustes, väärtpaberid jt.

Riigivara valitsemine on igasugune riigipoolne riigivaraga seotud tegevus ja toimingud. Üldiseid põhimõtteid reguleerib riigivaraseadus ja põhimõttelisi ning suunavaid otsuseid võtab vastu valitsus.

Riigi sõiduautode kasutamise kord:

Rahandusministeeriumi kokku kutsutud töörühm viis 2016. aasta esimeses pooles läbi valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate asutuste sõiduautode kasutamise andmete analüüsi koos lisaga. Analüüs tehti täienduseks riigikontrolli auditile. Läbi viidud analüüsi ja täiendavate arutelude põhjal koostati tõhustamiskava (loe ka kokkuvõtet) koos keskse hankimise kirjelduse ja  GPS seire kasutamine riigiasutuses kus on rahandusministeeriumi poolsed ettepanekud valitsustele maismaasõidukitele kuluvate ressursside senisest paremaks kasutamiseks.

Valitsus otsustas 30.06.2016, et 2017. aastal toimub asutusteülene sõiduautode ühishange, mida korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus. Teised ettepanekud esitatakse valitsuskabinetile aruteluks. Tõhustamiskava jätkuks on rahandusministeerium välja töötamas eelnõud, millega sätestatakse ühtsed põhimõtted ametisõitude korraldamiseks. 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kuulutas esimese suure ühishankena välja riigihanke 46 riigiasutusele sõiduautode hankimiseks. RTK pakub riigihangete ja asutuste üleste ühishangete korraldamise teenust riigiasutustele eelmise aasta algusest.

..........................................................................................

Riigivara osakond töötab välja riigivaraga seotud poliitikat, valmistab ette seaduseelnõusid, nõustab ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigivara valitsemise ja omandireformi valdkonnas ning korraldab riigi huvide kaitset riigi osalusega eraõiguslikes juriidilistes isikutes.

 • Riigi osaluste valitsemine – nõustab ja koordineerib riigiasutuste tegevust ja riigi huvide kaitset riigivara valitsemisel riigi osalusega eraõiguslikes juriidilistes isikutes (sh äriühingud, sihtasutused).
   
 • Riigi kinnisvara – töötab välja ja kujundab riigi kinnisvarapoliitikat ning koordineerib selle rakendamist, korraldab ja arendab riigi kinnisvara arvestust.
   
 • Omandireform – koordineerib ja korraldab õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist ja kompenseerimist ning erastamisest laekuva raha kasutamist, täidab erastamisagentuurilt üle võetud funktsioone.
   
   
  • Rahvakapitali obligatsioonide ja erastamisväärtpaberite registriandmeid väljastab riigiarhiiv.
    
  • Erastamisväärtpaberite keskmised turuhinnad leiab kursitabelist (18.06.2008; 240 kB).
    
  • Õigusvastaselt võõrandatud vara eest määratud kompensatsiooni väljamaksmine. Täpsem info ja avalduse esitamise juhend ja vorm. Teavituskirjade näidised eesti ja inglise keeles.
    
  • Surnud või teadmata kadunud isikutele määratud kompensatsioonide säilitamine:  

   Vastuvõtmata kompensatsioonide registreerimine. Surnud või teadmata elukohaga isikule määratud kompensatsioon registreeritakse vastuvõtmata kompensatsioonina ja säilitatakse Rahandusministeeriumis järgmistel juhtudel:
    
   • Isiku pärijad ei ole teada ja kompensatsioonisumma on väiksem kui 500 eurot.
   • Pärijad ei ole välja selgitatud kuue kuu jooksul pärimismenetluse algatamisest.
   • Kompensatsioon on määratud välismaal elavale (või elanud isikule), kellega puudub kontakt. 
     
   • Andmed vastuvõtmata kompensatsioonide kohta avaldatakse Ametlikes Teadaannetes tähtajaga 30 aastat.


   Täiendav info Annike Riibe, telefonil 611 3694, annike dot riibe at fin dot ee või Uku Hänni, telefonil 611 3439, uku dot hanni at fin dot ee
 

Kontakt riigivara küsimustes:
Kaie Karniol - riigivara osakonna juhataja
611 3532,
kaie dot karniol at fin dot ee