Riigikassa

Rahandusministeeriumi riigikassa osakond juhib riigi igapäevast rahavoogu, paigutab vaba raha ning kaasab vajadusel riigile võõrvahendeid, teostab riigiasutuste arveldusi ning korraldab laenude ja riigigarantiide andmisi.

Riigiasutused ja riigi asutatud sihtasutused teevad väljamaksed eraisikutele ja ettevõtetele Rahandusministeeriumi arvelduskontode vahendusel. Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk või muu summa ei laekunud õigeaegselt, tuleb pöörduda vastava asutuse poole, kellega olete lepingu sõlminud või kes toetust või palka maksma peab.

Riigilõivud, trahvid ning muud riigiasutustele ja riigi asutatud sihtasutustele maksmisele kuuluvad summad tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu kuuluvatele pangakontodele.

Kui riigilõivuga maksustatava toimingu sooritab riigiasutus, siis laekub riigilõiv riigieelarvesse.

Kui riigilõivuga maksustava toimingu sooritab kohaliku omavalitsuse üksus või valla- või linnasekretär, siis laekub riigilõiv valla- või linnaeelarvesse.