Regionaalhaldus ja maavalitsused

Regionaalhaldus hõlmab endas avaliku halduse funktsioonide täitmist ja avalike teenuste osutamist maakondlikul tasandil või maakondade üleselt. Riigi regionaalhaldust teostavad territoriaalse juhtimise tasandil 15 maavalitsust ja valdkondliku juhtimise tasandil valitsusasutuste kohahaldusüksused.

Rahandusministeerium analüüsib, kavandab ja koordineerib riigi regionaalhalduse poliitikat, osaleb vastavate õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ning koordineerib maavalitsuste tegevust.

Maavanem ja maavalitsus

Maavanem on riigi huvide esindaja maakonnas, kes põhiülesandena Vabariigi Valitsuse seaduse alusel:

  • esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest;
  • koordineerib ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste kohalike asutuste ning kohalike omavalitsuste koostööd maakonnas;
  • teostab seaduses sätestatud alustel ja korras haldusjärelevalvet kohalike omavalitsuste tegevuse üle;
  • esindab seaduses sätestatud juhtudel riiki kohtus; 
  • korraldab Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas;
  • täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või muu õigusaktiga.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav mitmefunktsiooniline valitsusasutus, mis täidab erinevaid ülesandeid maakorralduse, maareformi, regionaalarengu, planeeringute, keskkonna, ühistranspordi, perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute, tervisedenduse, hariduse, noorsootöö, sotsiaal- ja muudes valdkondades. 

Maavanema nimetab viieks aastaks riigihalduse ministri ettepanekul ametisse Vabariigi Valitsus ning oma tegevusest annab ta aru riigihalduse ministrile. Maavalitsused kuuluvad alates 1. septembrist 2015 Rahandusministeeriumi valitsemisalasse.