Energiasäästu suurendamine avalikes hoonetes ning uute ehitusstandardite väljatöötamine

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raamkokkuleppe kohaselt saab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 6 500 000 Šveitsi franki (ligikaudu 5,4 miljonit eurot) energiasäästu valdkonnas.

Projekt „Energiasäästu suurendamine avalikes hoonetes ning uute ehitusstandardite väljatöötamine“ viiakse ellu ca 3 aasta jooksul.

Projekti eesmärgiks on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid läbi madala energiakasutusega näidishoonete rekonstrueerimise ja ehitamise. Näidishoonete rekonstrueerimise ja ehitamise abil püütakse tõsta inimeste teadlikkust madala energiakasutusega hoonete osas ning katsetatakse projekti ettevalmistusfaasis välja töötatud uusi hoonete energiatõhususe standardeid.

Projekti raames rekonstrueeritakse ja ehitatakse kuus kohaliku omavalitsuse hoonet. Neist nelja projekti raames rekonstrueeritakse olemasolevad hooned madala energiatarbega hooneteks:

  • Rakvere Rohuaia lasteaed;
  • Haapsalu linna lasteaed Vikerkaar 
  • Alu Hariduskeskus Rapla vallas
  • Väätsa Põhikooli hoone

Ning kahe projekti raames rajatakse uued hooned:

  • Väätsa valla energiatõhusa eakate kodu rajamine;
  • Lasva valla energiatõhusa Lasva lasteaiahoone ehitamine.

Aastal 2020 peavad kõik Euroopa Liidus ehitatavad uued avalikud hooned olema liginullenergiahooned. Liginullenergiamaja energiasäästlikkuse taseme saavutamiseks peavad hooned olema sellised, kus kasutatakse ära energia tootmise võimalused hoone asupaigas ning energiat tarbitakse väga efektiivselt.

Käesolev projekt aitab selles suunas liikuda. Rajatavad ja rekonstrueeritavad hooned näitavad projektis osalevatele omavalitsustele ja teistele huvilistele, millega tuleb arvestada liginullenergiamaja kujundamisel, ehitamisel, rekonstrueerimisel, kasutamisel ja hooldusel. Energiakasutus rajatavates näidishoonetes hakkab olema kordades tõhusam, kui tavapärastes hoonetes. Sama sisekliima hoidmisega ei kaasne sedavõrd suured küttekulusid, kui tavapärastes hoonetes.

MKMi projekti tutvustus 2012 Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames