Mereala planeerimine

 
Vabariigi Valitsus algatas 25.05.2017 üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu kogu Eesti mereala, st sisemere, territoriaalmere ja majandusvööndi planeerimiseks ja planeeringu mõjude hindamise. Mereala planeeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.

Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid. Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele aluseks oma tegevuste kavandamisel.

Planeerimisprotsessi järgmise etapina koostatakse planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise, sh KSH väljatöötamiskavatsus. Nende koostamise käigus tehakse koostööd erinevate ministeeriumide ja ametitega. Lähteseisukohad ja väljatöötamiskavatsus avalikustatakse, mis annab kõigile soovijatele võimaluse esitada oma seisukohti. Avalikustamise aeg jääb sügisesse 2017 ning avalikustamise algusest teavitatakse nii meediaväljaannetes kui ka asjaomaseid asutusi ja isikuid personaalselt.

Mereala planeeringu algatamisega seotud dokumendid:

  1. Vabariigi Valitsuse 25.05.2017 korraldus mereala planeeringu algatamise kohta
  2. Vabariigi Valitsuse korralduse seletuskiri
  3. Vabariigi Valitsuse korralduse lisa – planeeritav ala
  4. Mereala planeeringu lähteseisukohtade I etapp

Mereala planeeringu koostamise alusanalüüsid

2016. aastal on Rahandusministeerium tellinud järgmised alusanalüüsid, mida rakendatakse mereala planeeringu lahenduse väljatöötamisel.

Lisaks allolevas tabelis väljatoodud analüüsidele on kättesaadav ka GIS-mudel (384 MB) analüüsist "Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku kasu mudel".
 

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
06.01.2017 Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku kasu mudel (Mereala kasutamisest saadava majandusliku tulu, kulu ja kasu mudel, hindamaks merealal praegu toimuva majandustegevuse majanduslikku tulu, kulu ja kasu ning prognoosimaks tulev 1.3 MB pdf
06.01.2017 Jääolude analüüs ja kaartide koostamine (Koostati jää esinemise tõenäosuse kaart ja jääkatte kestvuse kaart, 2010/2011. aasta alusel worst case scenario kaart, rüside esinemise tõenäosuse kaart jm) 1.7 MB pdf
06.01.2017 Eesti merealal paiknevate lindude rändekoridoride kohta andmete koondamine ja vastavate kaardikihtide loomine ning analüüsi koostamine tuuleparkide mõjust lindude toitumisaladele 2.6 MB pdf
01.06.2017 Saaremaalt lõuna või edela suunas üle mere toimuva nahkhiirte rände uuring 1.1 MB pdf
06.01.2017 Sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude hindamiseks algandmete kogumine ja analüüs 386.1 KB pdf
06.01.2017 Kalakasvatuseks sobivate alade väljaselgitamine Eesti merealal 1.1 MB pdf
06.01.2017 Selgrootute ja vetikate kasvatamiseks sobivate alade väljaselgitamine 1.1 MB pdf