Rahvusvahelised rahapesuga võitlevad organisatsioonid

FATF
 
FATF, täisnimega Financial Action Task Force ehk eesti keeles rahapesuvastane töökond on demokraatlike riikide valitsustevaheline organ, mis töötab välja rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse standardeid ning meetodeid ja edendab sellealast poliitikat.

FATFil on 35 liiget: 33 riiki ja valitsust ning 2 rahvusvahelist organisatsiooni, lisaks on FATFil üle 20 vaatleja - viis FATFi laadset piirkondliku organit ja üle 15 rahvusvahelise organisatsiooni või organi. Kõigi liikmete ja vaatlejaliikmete nimekiri on esitatud FATFi koduleheküljel, kust leiate ka muud huvitavat informatsiooni nimetatud organisatsiooni kohta.

Eesti praegusel hetkel FATFi liige ei ole.

Moneyval

Moneyval on Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee, täisnimega Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism. Moneyval, endise nimega PC-R-EV, asutati 1997. aastal Euroopa Nõukogu ministrite komitee poolt, et viia läbi nii enda kui üksteise hindamist rahapesuvastase võitluse meetmete osas, mis on kehtestatud FATFi mittekuuluvates Euroopa Nõukogu riikides.
 
FATFi 40 soovituse + 9 erisoovituse rakendamise analüüsimiseks mitte-FATFi liikmete seas on Moneyval'i kuuluvad riigid leppinud kokku spetsiaalsetes tüpoloogiates, menetlustes ja hindamiskriteeriumides.
 
Moneyval'i töö eesmärkideks on ka  rahvusvahelise koostöö edendamine ja info jagamine erinevate rahapesu tõkestamise meetmete, nende rakendamise võimaluste ja rahapesu trendide kohta Euroopas.

Iga Euroopa Nõukogu liikmesriik peab nimetama Moneyval’i kolm eksperti, kes osalevad teiste liikmesriikide hindamisel vastavalt oma ekspertvaldkonnale. Eksperdid tuleb määrata kolmes valdkonnas: finants-, õiguskaitse- ja õigusekspertiis. Hinnatakse nii õigusaktide sisu kui ka seda, kuidas neid rakendatakse. Kaks korda aastas toimuvad Moneyvali plenaaristungid, kus arutatakse läbiviidud hindamiste tulemusi ja kinnitatakse liikmesriikide rahapesu alast võitlust hindavad raportid.

Eesti on Moneyvali liige.