Riigi strateegiline juhtimine

Strateegilist juhtimist Eesti riigijuhtimises reguleerib riigieelarve seadus. Suuremad korrastamised on tehtud riigieelarve seaduse uuendamisega 2002. ja 2014. aastal. 2014. aasta muudatustega täpsustati strateegiliste arengudokumentide liike, nende kinnitajaid ja seoseid riigi eelarvestrateegia ja riigieelarvega.

Strateegilised arengudokumendid on poliitika põhialused, valdkondade arengukavad, valitsemisala arengukavad ja programmid.

Poliitika põhialustes määrab Riigikogu riigi pikaajalised arenguvisioonid. Valitsus kavandab valdkonnapoliitikaid arengukavade kaudu. Riigieelarve seadus näeb ette võimaluse koostada ministeeriumi soovi ja tehnilise valmisoleku korral riigieelarve tegevus-, ehk programmipõhiselt. Programmipõhise eelarve korral määratleb Riigikogu valdkonnapoliitikate rahastamise ning ministrid kehtestavad detailsed programmid, kus on toodud kodanikele osutatavate avalike teenuste lõikes tegevuste rahastamismahud.

Riigi eelarvestrateegia

Valdkondade arengukavades toodud riigi vajaduste rahastamise viimiseks kooskõlla riigi tegelike võimalustega koostatakse riigi eelarvestrateegia. Eelarvestrateegia alusel koostatakse iga-aastane riigieelarve, mis arengukavade rakendusplaanide ja programmidega on riigi eelarvestrateegia rakendusdokumendid. Seega on regulatsioonide kohaselt riigi eelarvestrateegia ja iga-aastane riigieelarve võimul oleva valitsuse kesksed juhtimisinstrumendid ja poliitika kujundamise vahendid.

 

Kontakt: Karl-Erik Tender, riigieelarve osakonna juhataja asetäitja
611 3730,
karl-erik dot tender at fin dot ee

Materjalid

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
26.05.2014 Läbivad teemad valdkonna arengukavas - Juhendmaterjal arengukava koostajale 900.8 KB pdf
07.02.2014 Juhend - Tegevuskava täitmine 2013 203.6 KB pdf
27.08.2013 Juhend - läbivad teemad valdkonna arengukavas 895.7 KB pdf
15.01.2014 Juhend - strateegilise juhtimise andmeobjektid 1.0 MB pdf
27.08.2013 Rakendusplaani soovitatav vorm 54.5 KB xls
04.03.2013 Riigi tulemuslikkuse juhtimise tasandite pilootprojekti lõpparuanne 517.5 KB pdf
04.03.2013 Lisa 1 - Tasandite mõisted ja metoodika 983.4 KB pdf
04.03.2013 Tulemuspõhise eelarve rakendamise käsiraamat 234.7 KB pdf
04.03.2013 Tulemuspõhine eelarvestamine: Riikidevaheline võrdlus 3.1 MB pdf
04.03.2013 Ülevaade tulemuslikkuse juhtimise süsteemi arendustest 1.1 MB pdf
04.03.2013 Riigi tulemusvaldkondade määratlemise lõpparuanne 340.3 KB pdf
04.03.2013 Lisa 2 - visioon tulemus- valdkondade jaotusest 83.5 KB pdf
04.03.2013 Lisa 4 - juhtimis- ja koordinatsioonisüsteemi dimensioonid 49.0 KB pdf
04.03.2013 Strateegilise planeerimise käsiraamat 582.5 KB pdf
04.03.2013 Strateegilise planeerimise ja juhtimise analüüsi koondraport 330.9 KB pdf