Kohalikud omavalitsused

Kõikki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, mis tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Seejuures on neil iseseisev eelarve, mille kujundamise alused ja kord on sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusega (KOFS).

Kohalikud omavalitsused moodustavad olulise osa valitsussektori rahandusest. Konsolideeritult on nende kanda 25% valitsussektori kogukuludest.

Rahandusministeerium töötab välja kohalike omavalitsuste finantseerimis- (sh tasandus- ja toetusfondi jaotus) ja finantsjuhtimise põhimõtted.

Kohalike omavalitsuste ja keskvalitsuse peamine koostöövorm on valitsuse  moodustatud valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni vahelised iga-aastased eelarveläbirääkimiste töörühmad. Kohalike omavalitsuste toetusi ja tulubaasi ning maksupoliitikat puudutavaid küsimusi arutatakse rahandusministeeriumi juurde moodustatud rahanduse- ja maksupoliitika töörühmas.

Kohalikud omavalitsused esitavad rahandusministeeriumile igakuiseid ülevaateid oma eelarvete seisust ning nende täitmisest.

Alalehtedelt leiab kohalike omavalitsuste finantsandmete ja KOVidele riigieelarvest eraldatavate vahendite kokkuvõtted ning aruandluse juhendid.
 

KOV finantsinfo pilveteenus

Ülevaadet tekkepõhistest raamatupidamise andmetest kohalike omavalitsuste kohta saab riigipilve teenuse kaudu. Vaata edasi riigiraha.fin.ee.