Raskeveokimaks

Raskeveokimaksuga maksustatakse liiklusregistris registreeritud, veoste vedamiseks ette nähtud 12- tonnise või suurema registri- või täismassiga veoauto ning veoautost ja ühest või enamast haagisest koosneva 12- tonnise või suurema registri või täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris. Maksust on vabastatud kaitseväe, kaitseliidu, piirivalve, politseiasutuste ning riigi ja kohaliku omavalitsuse tuletõrje ja päästeasutuste raskeveokid.

Maksumäär sõltub otseselt sellest, kui suurt mõju raskeveok teele avaldab ning selle leiab seaduse lisas toodud tabelist. Veoauto maksustamise aluseks on registrimass, telgede arv ja veotelje vedrustuse tüüp. Kui liiklusregistris puudub kanne veoauto registrimassi kohta, võetakse maksustamisel aluseks selle täismass. Autorong maksustatakse autorongi registri- või täismassi, autorongi telgede arvu ja veoauto vedava telje vedrustuse tüübi järgi. Autorongi registri- või täismass saadakse veoauto omanikult või kasutajalt autoregistrikeskusele antud ning registrisse kantud suurima lubatud haagise ja veoauto masside summana. Kuna autorongi koosseisus on võimalik kasutada ka mitut haagist, siis maksumäära leidmiseks tuleb veoauto ja üheaegselt kasutatavate haagiste massid ja telgede arvud liita.

Maksu maksavad raskeveokit omavad Eestis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, siin registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. Kui raskeveokit kasutatakse kasutuslepingu (näiteks liisinguleping, üürileping) või omandireservatsiooniga müügilepingu (omand läheb ostjale üle müügihinna täielikul tasumisel) alusel, maksab maksu selle kasutaja. Kasutaja maksab maksu juhul, kui tema andmed on kantud liiklusregistrisse. Registris peavad sel juhul olema füüsilisest isikust kasutaja ees- ja perenimi, isikukood ja elukoha aadress ning juriidilisest isikust kasutaja puhul nimi, registrikood ja aadress. Kande puudumisel liiklusregistris maksab maksu raskeveoki omanik.

Maksustamisperiood on kvartal ning maks tasutakse hiljemalt maksustamisperioodi esimese kuu 15. kuupäevaks. Kui veoauto registreeritakse esmakordselt liiklusregistris või kui autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste suurim mass kantakse liiklusregistrisse maksustamisperioodi jooksul, siis tasutakse maks 15 kalendripäeva jooksul pärast vastavate kannete tegemist. Maksustamisperioodi kestel maksukohustuse tekkimisel tasutakse raskeveokimaksu proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvule, mis on jäänud liiklusregistris kannete tegemisest maksustamisperioodi lõpuni.

Raskeveoki võõrandamisel või kasutusõiguse üleminekul maksustamisperioodi kestel maksustamisperioodi eest tasutud raskeveokimaksu ei tagastata. Omaniku või kasutaja vahetuse vormistamisel liiklusregistri andmetes on sõiduki soetanud või kasutusse saanud isik kohustatud tasuma maksu soetamisele järgnevast kvartalist alates.

Tasumisele kuuluva maksu suuruse arvestab veoauto omanik või kasutaja ise, tasudes selle iseseisvalt Maksu- ja tolliameti pangakontole, eraldi maksuteadet amet ei väljasta. Amet saab iga maksustamisperioodi esimese kuu 10. kuupäevaks autoregistrikeskuselt andmed eelmisel maksustamisperioodil liiklusregistri andmetes toimunud muudatustest. Raskeveoki omanik või kasutaja tasub maksu korraga terve maksustamisperioodi eest kvartali esimese kuu 15. kuupäevaks. Maksu tasumine ei toimu tagantjärele, vaid sama kvartali alguses.

Maksustamise aluseks on liiklusregistri andmed ning juhul, kui haagise lubatud suurim mass liiklusregistri andmetel on suurem tegelikult kasutatavate haagiste massist, siis on lubatud muuta liiklusregistris olevaid andmeid haagiste suurima massi osas. Selleks peab maksumaksja teavitama autoregistrikeskust, et viimane liiklusregistris olevates andmetes vastavad muudatused sisse viiks.

Maksustamisperioodil andmete muutumise korral arvutatakse antud maksustamisperioodil tasumisele kuuluv maks nendest tuleneva suurima maksumäära järgi. Juurdemaksmisele kuuluv summa arvutatakse proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvule, mis on jäänud liiklusregistris kannete tegemisest maksustamisperioodi lõpuni ning summa tasutakse 15 kalendripäeva jooksul.

Liiklusregistris peavad iga raskeveoki kohta olema järgmised andmed: 

  • veoauto registri- või täismass;
  • telgede arv;
  • veotelje vedrustuse tüüp (kas õhkvedrustus või mitte);
  • sihtotstarbelise veoauto puhul kirje, kas sõiduk on ette nähtud veose veoks;
  • autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nende suurim mass.

NÄIDE 1

Osaühing X ostab 10.juulil välismaalt kahe teljega veoauto, mille registrimass on 14 tonni, veoteljel on õhkvedrustus. Osaühing X tasub vastavalt seaduse lisas olevale maksumäärade tabelile 14,46 eurot (2/3 21,70 eurost), kuna kvartali lõpuni jääb kaks tervet kalendrikuud. Maksusumma tasutakse Maksu- ja tolliameti pangakontole 15 kalendripäeva jooksul pärast uue auto liiklusregistris registreerimist. Järgnevate kvartalite eest edaspidi tasumisele kuuluv maksusumma on 21,70 krooni.

NÄIDE 2

Osaühing X müüb veoauto 20. novembril veoauto edasi OÜ-le Y (auto jääb Eesti registrisse, liiklusregistris vormistatakse vaid omanikuvahetus). Osaühing X selle kvartali eest tasutud raskeveokimaksu tagasi ei saa, uus omanik Y hakkab maksu tasuma alates järgnevast kvartalist.