Aktsiisid

Alkohol, tubakatooted, kütus ja elektrienergia (aktsiisikaup) maksustatakse aktsiisiga alkoholi-, tubaka, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse alusel. Aktsiisikaupade maksustamisel aktsiisiga on lähtutud ELi õigusaktidest.
 
Eestis toodetud aktsiisikaubalt maksab aktsiisi aktsiisilaopidaja, Eestisse teisest liikmesriigist toimetatud aktsiisikaubalt üldjuhul aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja ning Eestisse imporditud aktsiisikaubalt importija.  Maagaasi ja elektrienergia puhul maksab peamiselt aktsiisi võrguettevõtja. Viimasel tekib maksukohustus maagaasi või elektrienergia kasutusele võtmisel ning edastamisel tarbijale. Aktsiisiga maksustamata tahkekütusest soojuse tootjal tekib maksukohustus tahkekütuse (kivisüsi, pruunsüsi ja koks) kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks.
 
Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja peamine erinevus on selles, et aktsiisilaopidaja võib lähetada ja aktsiisilaos ladustada aktsiisiga maksustamata aktsiisikaupa, registreeritud kauplejal aga ei ole õigust aktsiisikaupa ladustada ilma aktsiisiga maksustamata. Registreeritud kauplejal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisel. Aktsiisilaod on mõeldud eelkõige aktsiisikauba tootmiseks, et võimaldada tootjal maksukohustus edasi lükata kuni selle hetkeni, mil aktsiisikaup tarbimisse läheb. Nii registreeritud kaupleja tegevuskohas kui aktsiisilaos võib ladustada ka muud kaupa peale aktsiisikaupade tingimusel, et need on teineteisest füüsiliselt eraldi.
 
Aktsiisi maksmise eest, sealhulgas ka teise liikmesriiki toimetatud aktsiisikauba maksude tasumise eest sihtriigis, vastutab aktsiisikaupa lähetanud aktsiisilaopidaja hetkeni, mil ettevõtja, kellele kaup lähetati, selle vastu võtab. Aktsiisikauba põhjendamata kaolt või aktsiisikaubaga seotud rikkumiste korral makstakse aktsiisi liikmesriigis, kus tekkis kadu või toimus rikkumine.  Kui aktsiisikauba põhjendamata kao tekkimise või rikkumise toimumise koht ei ole teada, maksustatakse aktsiisikaup põhjendamata kao või rikkumise avastamise liikmesriigis.