Siseauditeerimine

Siseauditeerimine on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Audiitortegevuse valdkonnas on siseauditeerimise arendamisel eesmärgiks saavutada ja hoida avalikus sektoris ja avaliku huvi üksustes siseaudiitorite kutsetegevuse kõrget kvaliteeti. Selleks on välja töötatud ja ellu rakendatud kutsekvalifikatsiooni ja kvaliteedi järelevalve süsteem, mis peab vastama avalikule huvile.

 • Nimetatud süsteemi regulatsioon põhineb Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi soovitustel, nõuetel ja printsiipidel ning rahvusvahelistel kutsetegevuse raampõhimõtetel (International Professional Practices Framework, lühendina IPPF);
   
 • Kutsekvalifikatsiooni süsteem hõlmab:
  • kutsestandardeid;
  • kutseeksamite süsteemi;
  • siseauditi üksuse kvaliteedi enesehindamist ja välishindamist, Rahandusministeeriumi poolset järelevalvetegevust ja Siseaudiitorite kutsekomisjoni nõuandvat tegevust;
    
 • Kutsekvalifikatsiooni süsteemi raamistik on kehtestatud seaduse tasemel - 27. jaanuaril 2010. aastal vastuvõetud audiitortegevuse seadusega, mis sätestab muu hulgas siseaudiitoritele esitatavad nõuded, siseaudiitorite tegevuse õigusliku aluse, siseaudiitorite õiguse kutsetegevusele ja siseaudiitorite kutsetegevuse kvaliteedi järelevalve teostamise alused. Audiitoritegevuse seadus hõlmab siseaudiitori tegevust avaliku sektori üksuses ja ühingus ning erasektori üksuses, mis liigitub avaliku huvi üksuseks.

Siseaudiitori kutsetegevusega (sh kutseeksamitega) seotud informatsioon ja juhendmaterjalid leiab audiitortegevuse kodulehelt.

Avaliku sektori siseaudit

Valitsussektoris on siseaudiitori kutsetegevust korraldatud alates 2001. aastast ja vastavat õigusraamistikku on vajadusest tulenevalt pidevalt kaasajastatud. Siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist reguleeriv õigusraamistik kohalikes omavalitsusüksustes kehtestub alates 2013. aastast.

Euroopa Liidu toetusi ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevuse auditeerimine ning Euroopa Pettustevastase Ameti (European Anti-Fraud Office) ametliku koostööpartneri ülesannete täitmine on teised siseauditeerimisega seotud tegevusvaldkonnad valitsussektoris.

Vabariigi valitsuse seadus sätestab Rahandusministeeriumi ülesanded valitsuse siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise koordineerimisel, millised on ministeeriumi siseselt jaotatud järgmiselt:

 • Siseaudiitori kutsetegevuse valdkonna poliitika kujundamine ja õigusloome ning sealhulgas siseaudiitorite kutsetegevuse korraldamise koordineerimine on ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna ülesanne. Küsimuste korral kirjutada aadressil kurmet dot ojamaa at fin dot ee  või taivo dot pork at fin dot ee.
 • Siseaudiitori kutsetegevuse või selle korraldamise hindamise, sealhulgas siseaudiitori kutsetegevuse standardite kohase kvaliteedi välishindamise läbiviimine on finantskontrolli osakonna ülesanne. Küsimuste korral kirjutada aadressil - siseaudit at fin dot ee