Hasartmängu korraldamise korraldusloa taotlemine

Hasartmängu korraldamise korraldusluba on kuni kahekümne aastase kehtivusega dokument, mis annab isikule, kellel on tegevusluba õnnemängu, toto või osavusmängu korraldamiseks. Korraldusluba antakse hasartmängukorraldajale konkreetse hasartmängu läbiviimiseks ning üksnes tegevusloa omajale. Korraldusluba ei ole üleantav.
Hasartmängumaksu kohta saab lähemalt lugema Maksu- ja Tolliameti lehelt.

Hasartmänguseaduse § 22 lõike 1 alusel antakse hasartmängu korraldusluba eraldi:

1) korraldusloa andmise otsuses märgitaval aadressil või laeval mängukoha avamiseks ühe õnnemängu liigi korraldamiseks;
2) toto korraldamiseks või korraldusloa andmise otsuses märgitaval aadressil või laeval toto mängukoha avamiseks;
3) korraldusloa andmise otsuses märgitaval aadressil või laeval mängukoha avamiseks osavusmängu korraldamiseks;
4) hasartmängu liigi või alaliigi kaughasartmänguna korraldamiseks;
5) loterii, välja arvatud kaubandusliku loterii, korraldamiseks.

Korraldusluba antakse kuni 20 aastaks.


Korraldusloa taotlemine

Korraldusloa väljaandjaks on Maksu- ja Tolliamet, kes otsustab korraldusloa väljaandmise või sellest keeldumise kahe kuu jooksul, arvates kõigi vajalike dokumentide ja andmete saamisest, kuid mitte hiljem kui nelja kuu jooksul, arvates korraldusloa taotluse saamisest.

Korraldusloa taotlemiseks on vaja esitada Maksu- ja Tolliametile taotlus

Taotluses peab olema märgitud:

 1. taotleja nimi ja registrikood;
 2. taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
 3. hasartmängu liigi või alaliigi nimetus;
 4. mängukoha aadress või laeva nimi ja registrinumber mängukohas korraldatava õnnemängu, osavusmängu või toto puhul;
 5. hasartmängukorraldaja kontaktisiku nimi ja ametikoht;
 6. taotluse täitnud isiku nimi, ametikoht ja allkiri;
 7. taotletav korraldusloa kehtivusaeg;
 8. riigilõivu tasumise kuupäev.

Taotlusele lisaks tuleb esitada:

 1. õnnemängu, toto või osavusmängu mängukoha avamiseks taotluses näidatud aadressil valla- või linnavalitsuse kirjalik nõusolek mängukoha avamiseks ning mängukoha plaan ja kirjeldus;
 2. teave hasartmängu korraldamiseks kasutatava mänguinventari kohta;
 3. mängureeglid;
 4. ülevaade mängukohas ja mängu korraldamisel rakendatavatest turvameetmetest;
 5. teave selle kohta, kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele;
 6. loterii või toto panuse vastuvõtmisel või võitude väljamaksmisel sidevahendi kaudu telefoninumbrid, Interneti-aadressid ja muud kontaktandmed, mis võimaldavad panuse tegemist ja vastuvõtmist, ning andmed arvelduskontode kohta, mida kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ja mängijate vahel.

Korraldusloa taotlemine täiendava õnnemängu korraldamiseks

Täiendavad õnnemängud on mängud, mis mängureeglites sätestatud tingimuste täitumisel annavad mänguautomaadil või mängulaual mängijale võimaluse võita ühendatud mänguautomaatide või mängulaudade panuste arvelt kogutud või eelnevalt kindlaksmääratud muu võidu.

Korraldusloa taotlemisel on asjakohane esitada üksnes kohad, kus asub mänguinventar, millega jackpot’i kogutakse või mis võitude väljaloosimises osaleb, ning täiendava õnnemängu mängureeglid.

Korraldusloa taotlemine hasartmängu kaughasartmänguna korraldamiseks

Kaughasartmäng on hasartmängu korraldamine viisil, kus mängu tulemus selgitatakse elektroonilisel seadmel ja mängija saab mängus osaleda elektroonilise sidevahendi, sealhulgas telefoni, Interneti ja ringhäälingu vahendusel.

Kaughasartmängu korraldusluba antakse kuni viieks aastaks.

Kaughasartmängude korraldamisel tuleb järgida üldisi nõudeid, mis taotluses peavad olema märgitud, lisaks veel hasartmänguseaduse §-s 26 toodud erisusi. Lisada tuleb ka andmed selle kohta, millist tarkvara kaughasartmängu korraldamisel kasutatakse.

Kuna kaughasartmängu puhul ei saa kohaldamisele kuuluda sätted, mis kohustavad korraldusloa taotlemisel lisama andmeid konkreetsete kohtade aadresside ja plaanide osas, siis tuleb esitada üksnes hasartmängu korraldamiseks kasutatava mänguinventari hulk ja tüübid,  mängureeglid, kirjalik ülevaade mängukohas või mängu korraldamisel rakendatavatest turvameetmetest, informatsioon selle kohta, kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Riigilõiv

Korraldusloa taotluse läbivaatamise eest nõutavad riigilõivu määrad on sätestatud riigilõivuseaduse paragrahvis 261.

Hasartmängu, välja arvatud loterii, korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3200 eurot, loterii korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

Riigilõivu tasumisel märgitakse maksedokumendile selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või viide riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele, krediidiasutuse kaudu riigilõivu tasumisel ka viitenumber. Toimingu nimetust ei pea märkima, kui see on tuvastatav viitenumbri kaudu. Riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi.

Hasartmängu korraldusloa taotluse läbivaatamise eest tasutav riigilõiv kantakse Rahandusministeeriumi kontodele. Täiendavat informatsiooni riigilõivu tasumise korra, pangakontode ja viitenumbrite kohta leiate siit.


Korraldusloa väljaandmise otsustamine

Maksu- ja Tolliametil on õigus saada korraldusloa taotlemisel esitatud andmete kontrollimiseks tegevusloa taotlejalt ja riiklikest andmekogudest teavet. Maksu- ja Tolliamet kannab kolme tööpäeva jooksul korraldusloa andmise otsuse tegemisest hasartmängseaduse §-s 28 nimetatud andmed majandustegevuse registrisse.


Taotluse läbivaatamise tähtaeg

Otsus õnnemängu, kihlveo või totalisaatori korraldusloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta tehakse kahe kuu jooksul, arvates kõigi nõutavate dokumentide esitamise päevast.


Korraldusloa andmisest keeldumine

Korraldusloa andmisest keeldutakse, kui korraldusloa taotleja on jätnud 30 päeva jooksul Maksu- ja Tolliameti vastavasisulise teate esitamisest arvates kõrvaldamata vähemalt ühe järgmistest puudustest:

 1. korraldusloa taotlejal ei ole hasartmänguseaduse nõuetele vastavat kehtivat tegevusluba;
 2. taotleja ei ole tasunud riigilõivu;
 3. mängukoht või mänguinventar ei vasta hasartmänguseaduses sätestatud nõuetele;
 4. mängureeglid rikuvad ilmselgelt mängijate õigusi või ei vasta hasartmänguseaduse nõuetele;
 5. korraldusluba taotlev isik keeldub Maksu- ja Tolliametile põhjendamatult andmast hasartmänguseaduse alusel nõutud täiendavat või olulist teavet;
 6. korraldusloa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid või puudulikke andmeid;
 7. puudub valla- või linnavalitsuse nõusolek õnnemängu, toto või osavusmängu mängukoha avamiseks.


Õigusaktid

Hasartmänguseadus
Riigilõivuseadus