Hasartmängu korraldamise tegevusloa taotlemine

Hasartmängude korraldamise õiguse omandamiseks peab isik taotlema tegevusloa.

 

- Tegevusluba annab isikule õiguse taotleda korraldusluba õnnemängu, toto või osavusmängu korraldamiseks.
- Tegevusluba on tähtajatu ja see ei ole üleantav.
- Tegevusluba tõendab hasartmängu korraldaja isiku hasartmängukorraldajaks sobivust.
- Tegevusluba antakse üksnes hasartmänguseadusest tulenevatele nõuetele vastavale isikule.
- Tegevusluba lõpeb tegevusloa omaja pankroti väljakuulutamise või tema lõppemise korral.

Tegevusloa andmise, sellest keeldumise ning kehtetuks tunnistamise otsustab Maksu- ja Tolliamet.


Tegevusloa taotlemine

Tegevusloa saamiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile taotlus, milles on märgitud:

1) taotleja nimi ja registrikood;
2) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
3) korraldatava hasartmängu liik;
4) taotluse täitnud isiku ametikoht, nimi ja allkiri;
5) riigilõivu tasumise kuupäev.

Tegevusloa taotlusele tuleb lisada:

 1. andmed ja dokumendid tegevusloa taotleja juhatuse ja nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega, elukohta, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning tegevusloa taotleja juhatuse ja nõukogu liikmete usaldusväärsust ja hasartmänguseaduse nõuetele vastavust kinnitavad dokumendid, mida taotleja peab oluliseks esitada, ning füüsilisest isikust olulise osaluse omandaja kolme viimase aasta varanduslikku seisu tõendavad dokumendid, sealhulgas täielik loetelu talle kuuluvate kinnisasjade, ehitiste ja väärtpaberite kohta ning tema viimase kolme aasta tuludeklaratsioonide kinnitatud ärakirjad;
 2. andmed tegevusloa taotleja audiitori kohta, mis sisaldavad tema nime, elu- või asukohta, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega või registrikoodi;
 3. tegevusloa taotleja aktsionäride või osanike nimekiri, milles on toodud iga aktsionäri või osaniku nimi, registrikood või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning andmed iga aktsionäri või osaniku poolt omandatavate või talle kuuluvate aktsiate või osa suuruse ja häälte arvu kohta;
 4. tegevusloa taotlejas olulist osalust omavate andmed ja dokumendid.

Maksu- ja Tolliamet kannab kolme tööpäeva jooksul tegevusloa andmise otsuse tegemisest arvates otsuse andmed majandustegevuse registrisse.


Tegevusloa taotleja kontrollimine

Enne tegevusloa andmise otsustamist kontrollitakse tegevusloa taotleja vastavust hasartmängukorraldajale esitatavatele nõuetele ja eelneva kolme aasta maksukäitumist ning kogutakse vajaduse korral täiendavaid tegevusloa taotlejat iseloomustavaid andmeid, et veenduda tegevusloa taotlemisel esitatud dokumentide õigsuses ning tegevusloa taotleja usaldusväärsuses ja heas maines.

Maksu- ja Tolliametil on õigus saada tegevusloa taotlemisel esitatud andmete või tegevusloa taotleja kontrollimiseks tegevusloa taotlejalt ja riiklikest andmekogudest teavet.


Taotluse läbivaatamise tähtaeg

Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta nelja kuu jooksul kõigi vajalike dokumentide ja andmete saamisest arvates, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul tegevusloa taotluse saamisest arvates.

Tegevusloa andmisest keeldumine

(1) Tegevusloa andmisest võib keelduda, kui:

 1. tegevusloa taotleja, temas olulist osalust omav isik või taotleja juhtorgani liige ei vasta hasartmänguseaduses sätestatud tingimustele;
 2. tegevusloa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid või puudulikke andmeid;
 3. tasumata on riigilõiv;
 4. tegevusloa taotleja keeldub Maksu- ja Tolliametile põhjendamatult andmast hasartmänguseaduses nõutud täiendavat või olulist teavet;
 5. tegevusloa taotleja ei ole esitanud hasartmänguseaduse § 17 lõigetes 1–3 nimetatud andmeid või dokumente.

(2) Tegevusloa andmisest keeldutakse, kui:

 1. tegevusloa taotleja kontrollimisel on Maksu- ja Tolliametile teatavaks saanud andmed, millest nähtub, et tegevusloa taotleja ei ole usaldusväärne isik;
 2. tegevusloa taotlejale või tegevusloa taotlejas olulist osalust omavale isikule on varem väljastatud tegevusluba, mis on kehtetuks tunnistatud siis, kui tegevusloa taotlemisel on teadvalt esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid, tegevusloa omaja on korduvalt ja olulisel määral rikkunud talle hasartmänguseadusega pandud kohustusi, on korraldanud hasartmängu ilma hasartmängu korraldamise korraldusloata, ei ole tähtajaks täitnud järelevalveametniku ettekirjutust ning kohus ei ole ettekirjutust kehtetuks tunnistanud või tegevusloa omaja on varem väljastatud tegevusloa kehtivuse ajal korduvalt eksinud hasartmänguseaduse §-des 9 ja 10 sätestatud nõuete vastu.

Riigilõiv

Riigilõivuseaduse §-s 244 on toodud riigilõivumäärad tegevuslubade taotluste läbivaatamiseks.

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:

1) õnnemängu korraldamiseks 47 933,73 eurot;
2) osavusmängu korraldamiseks 3195,58 eurot;

3) toto korraldamiseks 31 955,82 eurot.v riigilõiv kantakse Rahandusministeeriumi kontodele. Täiendavat informatsiooni riigilõivu tasumise korra, pangakontode ja viitenumbrite kohta leiate siit.


Õigusaktid

Hasartmänguseadus
Riigilõivuseadus