Euroopa Liidu eelarve

Euroopa Liidu eelarve on ELi ühine poliitika ja eelkõige investeeringute eelarve, mis toetab majanduskasvu kogu Euroopas. ELi üldeelarvest rahastatakse mitmeid valdkondi liikmesriikides, näiteks põllumajandust, infrastruktuuri rajamist, haridust, kultuuri, keskkonnapoliitikat, teadust, turvalisust jne. Lisaks on osa eelarvest mõeldud arenguriikide toetamiseks ja humanitaarabiks ning halduskuludeks.
 
Kulutusi piirab mitme-aastane kokkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu (liikmesriikide valitsuste esindajad) ja Euroopa Komisjoni vahel. See kokkulepe sisaldab kulutuste plaane 7 aastaks. Praegune finantsperspektiiv katab aastaid 2007–2013. Käimas on läbirääkimised ka 2014–2020 ELi finantsraamistiku ehk järgmise perioodi ELi eelarve üle.
 
Iga-aastane eelarve pannakse kokku lähtuvalt finantsperspektiivi raamidest. Läbirääkimised toimuvad Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu vahel Euroopa Komisjoni esitatud esialgse eelarveprojekti alusel. 2011. aasta 29. juunil esitas Euroopa Komisjoni ettepaneku järgmise finantsraamistiku kohta ning oktoobris täpsemad ettepanekud ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika kohta.
 
ELi eelarve suurus on piiratud ELi lepingutega. Eelarve ei tohi olla defitsiidis ehk tulud peavad katma alati kõik kulud. Tulud on pärit kolmest allikast, mida maksavad kõik liikmesriigid: tollimaksud, liikmesriikide harmoneeritud käibemaksubaasil ja liikmesriikide kogurahvatulul1 põhinev panus.
 
ELi eelarvest tulevad Eestis kasutatavad ELi struktuurivahendid, põllumajandustoetused ja muud toetused (hariduse, ettevõtluse, teaduse jne vallas).

Lähemalt ELi eelarvest
Lisainfo Euroopa Komisjoni kodulehelt  (ENG)

Vaata ka teisi rahandusministeeriumi presentatsioone.
 
 
1  Aasta jooksul toodetud lõpptarbimise kaupade ja teenuste maksumus turuhinnas, millele on juurde arvatud ekspordi ja impordi saldo