Riigihaldus ja personalipoliitika

Hea riigivalitsemise aluseks on pädevad, usaldusväärsed, tulemustele orienteeritud ja motiveeritud ametnikud, nende professionaalne tase aitab kaasa riigi ühtlasele arengule.

Rahandusministeerium arendab avalikku teenistust sh töötab välja personalipoliitikat ning koordineerib selle rakendamist. 
 
Ministeeriumis koostatud riigi kui personalipoliitika roheline raamat piiritleb riigi personalipoliitika olemust ja hetkeolukorda, kirjeldab probleeme ja valikuid ning on edaspidi aluseks riigi personalistrateegia kujundamiseks. 

Valge raamat on esimene terviklik riigi personalijuhtimise arengudokument, millega juurutatakse strateegilise personalijuhtimise protsess ja asutused lõimivad oma personalipoliitilised eesmärgid riigiülestega.   


Avaliku teenistuse ja riigihalduse osakond:

  • arendab personali- ja koolituspoliitikat ning kujundab palgakorraldust;
  • tugevdab avaliku teenistuse põhiväärtusi ja eetikat;
  • töötab välja riigihalduse poliitikat;
  • arendab avaliku teenistuse personali- ja koolitusjuhtide koostöövõrgustikke;
  • edendab avaliku teenistuse koolitus- ja arendustegevusi;
  • kogub ja analüüsib avaliku teenistuse informatsiooni ja statistikat;
  • edendab avaliku teenistuse alast väliskoostööd;
  • peab ametnike reservi ja säilitab teenistuslehti;
  • peab riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registrit.

Justiitsministeerium reguleerib avalikku teenistust puudutavat seadusandlust, Riigikantselei pädevuses on avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine ja arendamine, Rahandusministeerium vastutab kohaliku omavalitsuse teenistusega seonduva eest.

Kõik avaliku teenistuse tööpakkumised leiad konkursiveebist!


Täpsema info avaliku teenistuse kohta leiab avaliku teenistuse kodulehelt või kirjutades avalikteenistus at fin dot ee.