Tollimaks

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 28 keelab impordi- ja eksporditollimaksud ja kõik samaväärse toimega maksud liikmesriikide vahel ning näeb ette ühise tollitariifistiku vastuvõtmise suhetes kolmandate riikidega, luues seega aluse tolliliidu moodustamiseks liikmesriikide vahel. Tolliliidus kaotatakse kõik liikmesriikide omavahelised tollimaksud ja kolmandate riikide suhtes kehtestatakse ühtsed tollimaksumäärad.

Vabakaubanduspiirkonnas kaotatakse samuti liikmesriikidevahelised tollimaksud, kuid kuna kolmandate riikide suhtes võib iga riik fikseerida oma individuaalsed piirangud, siis säilivad nende kaupade sisetollid, mis on toodetud väljaspool vabakaubanduspiirkonda. Euroopa Vabakaubanduspiirkond (EFTA, European Free Trade Association) Island, Norra, Šveits, Liechtenstein.

Tollimaksu liigid:

  • väärtuseline (ad valorem) tollimaksumäär, mis on protsentuaalne määr kauba tolliväärtusest;
  • spetsiifiline tollimaksumäär, mis on määr kaubaühiku (näiteks kaalu, mahu, sisalduse jms) kohta kindlaksmääratud summana.

Liikmesriigid, sh Eesti, kasutavad liitu importimise ja liidust eksportimisega seotud tollimaksude ja muude meetmete kohaldamiseks ühenduse integreeritud tollitariifistikku TARIC. See põhineb kombineeritud nomenklatuuril (CN) ja hõlmab lisaks CN-s sisalduvatele kolmanda riigi tollimaksumääradele ka maksupeatamisi, tariifisoodustusi, muid põllumajandusalaste, kaubandusalaste või muude õigusaktidega kehtestatud meetmeid.

TARIC-ust vaadates selgub, kas importija või eksportija:

  • peab maksma ühises tollitariifistikus kehtestatud tavalist tollimaksu;
  • võib maksta soodustollimaksu (sooduslepingute alusel);
  • peab lisaks tavalisele tollimaksule maksma lisatollimaksu;
  • võib saada ekspordil toetusi;
  • võib oma kauba piiranguteta importida ühendusse või ühendusest sihtriiki eksportida;
  • ei tohi üldse kaupa sisse tuua või välja viia, sest kauba import või eksport on keelatud (embargo) või võib seda tuua vaid teatud tingimuste täitmisel.

Kauba impordil Eestisse juhinduvad deklarandid ja tolliametnikud Eesti tollitariifistikust (ETT). See sisaldab lisaks TARIC meetmetele ka riiklikke meetmeid, sh impordil rakenduvaid aktsiise (alkohol, tubakas, kütus) ja käibemaksu.

Tollimakse ei pea maksma, kui maksuvabastuse saamiseks õigusaktides ette nähtud tingimused on täidetud ja maksuvabastust taotletakse tollideklaratsioonil, kus kaup deklareeritakse vabaks ringluseks.