Kohalikud omavalitsused

Kohalikud omavalitsused

Eestis on 213 kohalikku omavalitsust ehk 30 linna ja 183 valda, mis otsustavad ja korraldavad kohaliku elu küsimusi iseseisvalt.

Igas teises omavalitsuses elab alla 2000 inimese, samas kui Tallinnas on elanikke üle 400 000. Pealinnas elab lausa 4000 korda rohkem inimesi kui Eesti väikseimas, ligi 100 inimesega vallas. Suurusest olenemata peavad omavalitsused täitma aga kõikjal Eestis samu ülesandeid ning suutma pakkuda elanikele ühesuguseid teenuseid.

Eesti omavalitsussüsteem

Eestis kehtib alates 1993. aastast ühetasandiline omavalitsussüsteem. Kohaliku omavalitsuse üksustena tegutsevad vallad ja linnad, mis on oma õigusliku seisundi poolest võrdsed.

Omavalitsused otsustavad ja korraldavad kõiki kohaliku elu küsimusi, tegutsedes iseseisvalt. Riik võib neile kohustusi panna ainult seaduse alusel või omavalitsustega kokkuleppel.

Lisaks omavalitsusstaatusega linnadele on Eesti veel 17 vallasisest linna, mis eraldi haldusüksust ei moodusta. Eesti haldusterritoriaalses korralduses on Pärnumaal ka üks omavalitsusüksus – Vändra –, mis kannab alevi nime, kuid on staatuselt vald.

Võimu detsentraliseerimiseks võivad omavalitsusüksused moodustada oma territooriumil piiratud omavalitsusliku staatusega osavaldasid ja linnaosasid. Nende moodustamist reguleerib omavalitsuse põhimäärus. Linnaosasid on loodud näiteks Tallinnas, osavallad Väike-Maarja ning Vinni vallas. 

Kõik omavalitsusüksused kuuluvad maakonna koosseisu, samuti võivad nad olla maakondliku ja üleriigilise omavalitsusliidu liikmed. Riiki esindab maakonnas maavanem.

Lisaks haldusüksustele nagu linn, vald ja maakond jaguneb Eesti territoorium asustusüksusteks: asulateks ja asumiteks.

Vallad jagunevad asulateks, milleks võivad olla külad, alevikud, alevid või vallasisesed linnad. Küla on hajaasustusega asula või üldjuhul vähem kui 300 elanikuga tiheasustusega maa-ala. Alevik, alev ja linn on linnalised asulad, seejuures on alevik üldjuhul vähemalt 300 ning alev ja vallasisene linn üldjuhul vähemalt 1000 alalise elanikuga tiheasustusega asula.

Omavalitsusüksuste jagunemine rahvaarvu järgi 01.01.2015 seisuga
Elanike arv Linnad Vallad Kokku
0-1000 2 37 39
1001-1500 2 45 47
 1501-2000 0 25 25 
2001-3000  28  31 
3001-4000  11  13 
4001-5000  14  16 
5001-7500 12  16 
7501-10 000 
10 001-20 000 13 
20 001-50 000 
50 001-100 000 
100 001- 
KOKKU  30  183  213