Kohanimekorraldus

Head kohanimekorraldusega tegelevad ametnikud, koduloo-, ajaloo- ja kohanimehuvilised!
XIV KOHANIMEPÄEV toimub 23. nov. Jõgeval.
(kutse ja päevakava)
Kohanimede korraldamist reguleerib 2004. aasta juulis jõustunud kohanimeseadus, kus on kirjas alused Eesti kohanimede määramiseks ja kasutamiseks ning selle üle järelevalve tegemiseks.

Kohanimede korraldamise peaeesmärk on tagada Eesti kohanimede ühtlustatud kasutamine ning kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslike kohanimede kaitse. Kõik ametlikud ja mitteametlikud kohanimed tuleb kanda riigi kohanimeregistrisse.


Riikliku kohanimekorralduse keskne institutsioon on Rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev 15-liikmeline kohanimenõukogu, mis on nõuandev organ kohanimekorralduse probleemide läbitöötamiseks ning vastava tegevuse suunamiseks.

Kohanimede keelelise korrektsuse nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Keeleinspektsioon, kohanimede asjus annab eksperthinnanguid ja korraldab uuringuid Eesti Keele Instituut.

Riiklik kohanimeregister

Register koondab ja teeb kõigile kättesaadavaks info Eesti kohanimede kohta, olles ühtlasi usaldusväärne andmeallikas kohanimekasutuse korrastamisel. Registrist on võimalik leida ametlikult kehtestatud, mitteametlikud ja endised kohanimed.

Kohanimeregister sisaldab 2016. aasta septembri seisuga 157 425 kohanime. Andmebaasi täiendatakse pidevalt.

Registri vastutav töötleja on Rahandusministeerium ning volitatud töötleja Maa-amet.

Kohanimeregistri ülesanne on:

 • koguda ja talletada kohanimealast teavet;
 • laekunud infot kontrollida ja korrastada;
 • pidada arvestust ametlike kohanimede üle;
 • levitada kohanimealast teavet oma veebilehel ja vastata päringutele;
 • teha ametliku kohanimekasutuse ühtlustamiseks ettepanekuid.

Registrisse kantakse:

 • ametlikud kohanimed (põhinimi ja olemasolul rööpnimi);
 • mitteametlikud kohanimed (mitteametlik esikohanimi, mitteametlikud muud nimed);
 • andmed kohanimede alusdokumentide kohta;
 • andmed nimeobjektide kohta (liik, identifitseeriv tunnus nimeobjekti pidavas riigi andmekogus, tunnuspunkti koordinaadid);
 • kohanime mõjupiirkonna koordinaadid nimeobjektidel, mille andmeid ei ole üheski teises riigi andmekogus;
 • andmed kohanimeregistrile andmete esitajate kohta;
 • andmed kohanimeregistrist andmete taotlejate kohta.