Juhtimiskvaliteedi arendamine avalikus sektoris

Riigiasutuste tark juhtimine aitab seada otstarbekaid ja strateegilisi sihte, neid edukalt saavutada, oma tulemusi hinnata ning edasist tegevust tagasisidest lähtuvalt parandada.  Avaliku sektori juhtimiskvaliteedi ning töökorralduse arendamisega tegeleb rahandusministeeriumi arendusosakond.

Arendusosakond tegeleb avaliku sektori kvaliteedi tõstmisega mitmel tasandil:

  • töötab välja ministeeriumi valitsemisala strateegilist arengukava ja ministeeriumi tegevuskava, jälgib selle rakendamist ning koordineerib arendust;
     
  • arendab ministeeriumi kvaliteedijuhtimissüsteemi ja nõustab asutusi CAF (Common Assessment Framework) enesehindamise mudeli ja kvaliteedijuhtimise meetodite kasutamisel;
     
Organisatsiooni enesehindamine ehk CAF on Euroopa Liidu üldine enesehindamissüsteem avaliku sektori asutustele. Selle eesmärk on saada asutuse eri tasandite esindajatelt tõestuspärast infot ja ettepanekuid organisatsiooni edendamiseks.

Rahandusministeerium on CAFi ametlik esindaja Eestis. Alates 2002. aastast on  enesehindamine toimunud  rahandusministeeriumis neljal korral ja kokku on hindamisi läbi viinud ligi 30 Eesti avaliku sektori asutust.

Avaliku sektori kvaliteedijuhtimises on RMi arendusosakond partner nii riigisisestele kui rahvusvahelistele organisatsioonidele ja teeb koostööd teiste riikide asutustega. Valdkonna koostööd laiemalt koordineerib Euroopa avaliku halduse instituut.

Alates 2003. aastast on  ministeerium Eesti esindaja Euroopa Liidu avaliku halduse koostöövõrgustikus. Avalike teenuste arendamise töögrupis toimus kahel korral areneva riigiasutuse kvaliteediauhinna projekti konkurss ja esitleti Eesti parimaid organisatsioone ELi avaliku sektori kvaliteedikonverentsidel.

Rahandusministeeriumi arendusosakonna eestvedamisel toimus  2011. aastal esmakordselt Avaliku sektori kvaliteediauhinna konkurss „Arenev riigiasutus 2011“, mille eesmärk on tõsta riigi ja kohalike omavalitsuse asutuste toimimise taset ning teadlikkust juhtimiskvaliteedi peamistest põhimõtetest.

Konkursil osalejaid hinnati kahes kategoorias – üle 200 töötajaga suured ja alla selle väikesed organisatsioonid ja lähtuti  enesehindamise mudelist CAF. Tunnustuse väga heade tulemuste eest pälvisid Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa ning Maksu- ja Tolliamet. Väikestest organisatsioonidest hinnati parimaks Tallinna Suitsupääsupesa lasteaed, Tallinna Täiskasvanute gümnaasium ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool.


Kontakt juhtimiskvaliteedi arendamise küsimustes avalikus sektoris:
Reelika Väljaru - arendusosakonna osakonnajuhataja
611 3313,
reelika dot valjaru at fin dot ee