Haldusvõimekus 2014–2020

10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, milles kirjeldatakse rahastatavate valdkondade (sh haldusvõimekuse) lõikes Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärke ja oodatavaid tulemusi, meetmeid ning nende rahastamist. Lisainfot Euroopa Liidu toetuste kohta aastatel 2014–2020 leiab siit: http://www.struktuurifondid.ee/et/rakendamine_14_20

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks

Meetme nr 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ toetuse andmise tingimused

 
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
09.05.2017 Inimressursi koolitus ja arendamine 650.1 KB pdf
09.05.2017 Inimressursi koolitus ja arendamine (seletuskiri) 569.9 KB pdf
22.06.2017 Tippjuhtide arendamine 417.0 KB pdf
22.06.2017 Tippjuhtide arendamine (seletuskiri) 362.2 KB pdf
09.05.2017 Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine 411.3 KB pdf
09.05.2017 Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine (seletuskiri) 85.9 KB docx

Meetme nr 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tegevuste toetuse andmise tingimused 

Meetme tegevused on: 

1) poliitikakujundamist toetava analüütilise võimekuse suurendamine, 
2) kaasamise arendamine, 
3) tööturu osaliste (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamine, 
4) strateegilise juhtimise arendamine, 
5) rakke- ja eksperdirühmad, 
6) õigusloome kodifitseerimine, 
7) õigusloome arendamine.

 

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
04.05.2016 Riigirekretäri kk RS1622, 18.03.2016"Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine" muutmine 247.4 KB pdf
04.05.2016 Riigirekretäri kk RS1622, 18.03.2016"Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine" muutmine (seletuskiri) 327.3 KB pdf
16.07.2015 Poliitikakujundamise meetme toetuse andmise tingimused 19.12.2014–15.03.2015 317.4 KB pdf
16.07.2015 Poliitikakujundamise meetme toetuse andmise tingimused 19.12.2014–15.03.2015 (seletuskiri) 149.7 KB docx
16.07.2015 Poliitikakujundamise meetme toetuse andmise tingimused alates 16.03.2015 191.6 KB docx
16.07.2015 Poliitikakujundamise meetme toetuse andmise tingimused alates 16.03.2015 (seletuskiri) 148.8 KB docx

Õigusaktid

• Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus

• Struktuuritoetuse seaduse läbivad õigusaktid, sealhulgas

o Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määrus nr 143 "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse väljamaksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord"

o Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määrus nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord

Euroopa Liidu õigusaktid 2014–2020

 

Juhendid ja vormid 

• Tööajatabeli vorm

• Logode kujundusfailid 

• Korraldusasutuse koostatud „Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks struktuuritoetusest toetuse taotlejale ja saajale“

 
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
04.07.2017 E-toetuse kuludokumentide import SAP BOst_juhend 629.1 KB docx
04.07.2017 E-toetuse kuludokumentide import_infopäeva slaidid 700.6 KB pptx
31.08.2015 Tegevuste detailse kirjelduse vorm ja seirearuande vorm 26.6 KB xlsx
25.04.2016 Maksetaotluse vorm ja juhend 56.4 KB xlsm
16.07.2015 Euroopa Sotsiaalfondi andmekorje vormid 425.0 KB xlsx
16.07.2015 Euroopa Sotsiaalfondi andmekorje juhend 689.1 KB docx
16.07.2015 Rahandusministeeriumi juhend „Läbivad teemad valdkonna arengukavas“ 892.0 KB pdf

Toetuse elluviijate infopäeva materjal (14.05.2015)

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
16.07.2015 Sissejuhatus 1.9 MB pptx
16.07.2015 Meetme tegevuse elluviija kohustused 3.6 MB pptx
16.07.2015 Valdkondliku komisjoni roll ja seire 134.5 KB pptx
16.07.2015 Toetuse väljamaksmine ning kulude abikõlblikkus 627.5 KB pptx
16.07.2015 Hangete kontroll 119.9 KB pptx
16.07.2015 Finantskorrektsioon 245.6 KB pptx