Finantsülevaated

Elu- ja töökoha ning hariduse statistikaToetused riigieelarvestEelarvearuandedEelarvestrateegiad - Tulude-kulude analüüs - Kohustused - Finantsnäitajad - Õppelaenud

Finantsvõimekuse radar

Finantsvõimekuse radari eesmärk on kirjeldada KOVide finantsseisundit ning selle jätkusuutlikkust. Ühtlasi võimaldab see nii keskvalitsusel kui ka kohalikul kogukonnal tuvastada finantsraskustesse sattumise ohtu varajases staadiumis, suurendades seeläbi avaliku raha kasutamise efektiivsust ja läbipaistvust.

Finantsvõimekuse radar koosneb 17 näitajast, mis on jaotatud vastavalt kirjeldusvõimele viide kategooriasse: lühiajaline maksevõime, pikaajaline maksevõime, iseseisvus, paindlikkus ja jätkusuutlikkus.

 Piirkondliku potentsiaali indeks

Indeksi eesmärk on kirjeldada taustsüsteemi, milles omavalitsused tänasel päeval tegutsevad. Indeks koosneb 20 näitajast, mis on valdkondlikku kuuluvust arvestades jaotatud kolme kategooriasse: inimkapital, majanduslik kapital ja sotsiaalne kapital. Kõigis kolmes kategoorias on näitajad jaotatud kahte rühma: põhinäitaja(d) ja lisanäitajad. Põhinäitajad on suuruse näitajad, mis kirjeldavad piirkonnas olemasolevat kapitali mahtu. Lisanäitajad on ühikunäitajad, mis kirjeldavad piirkonnas olemasolevat kapitali mahtu ühiku kohta.

Indeksi eesmärk ei ole koostada nn „liiga tabelit“ ja häbimärgistada madalama skooriga omavalitsusi, vaid olla eeskätt tööriistaks omavalitsusjuhtidele ja kohalikule kogukonnale. Indeks ei anna hinnangut omavalitsuse tegevusele ega võimekusele, vaid aitab koondada olulise taustainformatsiooni, mis on vajalik juhtimisotsuste tegemiseks. Lisaks aitab indeks omavalitsustel paremini mõista eesseisvaid väljakutseid ja potentsiaalseid arenemisvõimalusi.

Kohalike omavalitsuste aktraktiivsus elu-, töö- ja haridusliku keskkonnana

 
 

Allolevas tabelis on kirjeldatud omavalitsusi lähtuvalt nende atraktiivsusest elu-, töö- ja haridusliku keskkonnana. Läbi nende kolme teguri on KOV-e hinnatud punktidega 1-10, mis aitab erineva tasemega tõmbekeskusi ja -piirkondi eristada.

Kohalikud omavalitsused järjestati näitaja suuruse järgi ning hinded said suuremad piirkonnad, kus kokku elab, töötab või õpib 90% inimestest. Lisapunkt anti neile, mis on hindeid saanud kõigis kolmes kategoorias, eristamaks kompleksseid piirkondi. Seega kompleksne tõmbekeskus või -piirkond sai vähemalt 4 punkti. Lisaks põhiteguritele hinnati neli korda väiksemas punktiskaalas ka näiteks elanike juurdekasvu, sisserändavate töötajate tähtsust ja hariduslikku tõmbejõudu.

Tabeli eesmärk ei ole määratleda, millised kohalikud omavalitsused sobituksid Eestis tõmbekeskuse või -piirkonna rolli täitma, vaid statistiliste andmete abil asetada igaüks neist üldisesse konteksti.

Kohalikele omavalitsustele antud tasandus- ja toetusfond ning investeeringutoetused 2003-2017

Vaata ka teisi rahandusministeeriumi presentatsioone.
 

Kohalike omavalitsuste toetuste tabel annab ülevaate perioodil 2003-2017 kohalikele omavalitsustele eraldatud toetustest. Tabelisse on koondatud omavalitsuste lõikes info sellest, mis otstarbel,  millisele objektile, millisest finantseerimisallikast ning kui suure summa eest on omavalitsused toetust saanud.

Iga-aastased toetussummad ning nende kahanemine ja kasvamine on jaotatud otstarbe alusel gruppidesse ning kujutatud ka joonistena. Tabel annab ülevaate, kuidas tasandus- ja toetusfondi 4,5 miljardit eurot ning investeeringutoetuste 1,5 miljard eurot on viimase neljateistkümne aasta jooksul omavalitsuste vahel jagunenud.

Lisaks annab pikaajaline vaade hea ülevaate toetusmeetmete rahastamistrendidest. Kuigi majanduskriisi aastad mõjutasid omavalitsuse toetuseid riigieelarvest, siis viimasel neljateistkümnel aastal on vallad ja linnad saanud välisvahendite toel suure hulga investeeringuprojekte ellu viia, mis on taganud omavalitsuste stabiilse arengu. Näiteks on ehitatud Eesti esimene Jääaja Teemapark, Haapsalu promenaad, Eesti esimene peaaegu energiat mittetarbiv Nõlvaku lasteaed Laagris ning ulatuslikult renoveeritud Tartu Kutsehariduskeskuse hooneid. Need on vaid mõned üksikud näited, mille teostamiseks kohalikud omavalitsused välisvahenditest toetust on saanud.

Kohalike omavalitsuste eelarvearuanded

Kohalikud omavalitsused esitavad Rahandusministeeriumile kvartaalseid kassapõhiseid ülevaateid oma eelarvete seisust ning nende täitmisest.

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
05.05.2017 Eelarvearuanne 2017 I kv (5.05.2017) 2.3 MB xls
07.02.2017 Eelarvearuanne 2016 (uuendatud 4.04.2017) 2.3 MB xls
05.02.2016 Eelarvearuanne 2015 2.1 MB xls
11.02.2015 Eelarvearuanne 2014 2.2 MB xls
28.02.2014 Eelarvearuanne 2013 2.3 MB xls
06.02.2013 Eelarvearuanne 2012 2.8 MB xls
31.01.2012 Eelarvearuanne 2011 7.0 MB xls
03.02.2011 Eelarvearuanne 2010 6.9 MB xls
02.02.2010 Eelarvearuanne 2009 7.8 MB xls
30.01.2009 Eelarvearuanne 2008 7.7 MB xls
08.04.2013 Eelarvearuanne 2007 7.5 MB xls
08.04.2013 Eelarvearuanne 2006 7.7 MB xls

Lisaks kassapõhistele aruannetele omab ministeerium ülevaadet ka tekkepõhistest raamatupidamise andmetest kogu kohalike omavalitsuste konsolideerimisgrupi kohta.
 


 

Aruandluse juhendmaterjalid

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
10.02.2017 Kvartaliaruanne 2017-st (muudatus TA-des) 69.0 KB xls
01.01.2016 Kvartaliaruanne 2016-st (sama 2015.a) 51.5 KB xls
03.01.2017 Tegevusalade seletuskiri 184.5 KB doc
16.01.2015 Majandusaasta aruande koostamise juhend 26.5 KB doc


 

Kohalike omavalitsuste eelarvestrateegiad

Kohalikel omavalitsustel on kohustus võtta 15. oktoobriks vastu eelarvestrateegia, mis hõlmaks vähemalt nelja eelseisvat aastat.

KOVide eelarvestrateegiad perioodi 2017-2020 kohta:

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
27.02.2017 KOV eelarvestrateegiate kokkuvõte 244.3 KB pptx
28.12.2016 Omavalitsuste eelarvestrateegiate koond 195.0 KB xls
28.12.2016 Harjumaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 482.5 KB xls
28.12.2016 Hiiumaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 152.5 KB xls
28.12.2016 Ida-Virumaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 464.0 KB xls
28.12.2016 Jõgevamaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 273.5 KB xls
28.12.2016 Järvamaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 233.5 KB xls
28.12.2016 Läänemaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 225.0 KB xls
28.12.2016 Lääne-Virumaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 331.0 KB xls
28.12.2016 Põlvamaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 309.5 KB xls
28.12.2016 Pärnumaa omavalitsuste eelarvetrateegiad 375.5 KB xls
28.02.2016 Raplamaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 201.0 KB xls
28.12.2016 Saaremaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 292.0 KB xls
28.12.2016 Tartumaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 432.0 KB xls
28.12.2016 Valgamaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 275.0 KB xls
28.12.2016 Viljandimaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 303.5 KB xls
28.12.2016 Võrumaa omavalitsuste eelarvestrateegiad 313.0 KB xls
Eelarvestrateegiad tegevusvaldkondade lõikes:
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
28.12.2016 Tegevusvaldkondade koond 364.0 KB xls
28.12.2016 Harjumaa KOVide tegevusvaldkondade koond 720.0 KB xls
28.12.2016 Hiiumaa KOVide tegevusvaldkondade koond 196.5 KB xls
28.12.2016 I-Virumaa KOVide tegevusvaldkondade koond 469.0 KB xls
28.12.2016 Jõgevamaa KOVide tegevusvaldkondade koond 323.5 KB xls
28.12.2016 Järvamaa KOVide tegevusvaldkondade koond 310.5 KB xls
28.12.2016 L-Virumaa KOVide tegevusvaldkondade koond 360.0 KB xls
28.12.2016 Läänemaa KOVide tegevusvaldkondade koond 308.5 KB xls
28.12.2016 Põlvamaa KOVide tegevusvaldkondade koond 339.0 KB xls
28.12.2016 Saaremaa KOVide tegevusvaldkondade koond 365.0 KB xls
28.12.2016 Pärnumaa KOVide tegevusvaldkondade koond 680.5 KB xls
28.12.2016 Raplamaa KOVide tegevusvaldkondade koond 282.0 KB xls
28.12.2016 Tartumaa KOVide tegevusvaldkondade koond 466.5 KB xls
28.12.2016 Valgamaa KOvide tegevusvaldkondade koond 324.0 KB xls
28.12.2016 Viljandimaa KOVide tegevusvaldkondade koond 348.0 KB xls
28.12.2016 Võrumaa KOVide tegevusvaldkondade koond 328.0 KB xls

Kohalike omavalitsuste eelarve tulude ja kulude analüüs

Kohalike omavalitsuste eelarve tulude ja kulude analüüs annab üldise ülevaate kohalike omavalitsuse tegevusest erinevates halduspoliitika valdkondades avalike teenuste osutamisel ning kohalikele omavalitsustele pandud ülesannete täitmiseks vajalike vahendite (tulude) struktuuri kohta.
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
19.05.2015 KOVide 2014. a eelarve täitmise põhitegevuse tulude ja kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse analüüs 384.5 KB doc
30.12.2013 KOVide 2012 .a eelarve täitmise põhitegevuse tulude ja kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ning likviidsete varade muutuse analüüs 369.5 KB doc
28.12.2012 Kohalike omavalitsuste 2011. a eelarve tulude, kulude ja finantseerimistehingute analüüs 1.5 MB doc
23.03.2012 Kohalike omavalitsuste investeeringud 2004-2010 tekkepõhiselt 882.0 KB xls
23.03.2012 Kohalike omavalitsuste 2010. a eelarve tulude, kulude ja finantseerimistehingute analüüs 401.5 KB doc
23.03.2012 Kohalike omavalitsuste 2010. aasta eelarve tulude analüüs 1.1 MB xls
23.03.2012 Kohalike omavalitsuste 2010. aasta eelarve kulude analüüs 1.1 MB xls
23.03.2012 Kohalike omavalitsuste 2010. aasta finantseerimistehingute analüüs 336.5 KB xls
09.11.2010 Kohalike omavalitsuste 2009. a eelarve tulude, kulude ja finantseerimistehingute analüüs 330.5 KB doc
09.11.2010 Kohalike omavalitsuste 2009. aasta eelarve tulude analüüs 1.1 MB xls
09.11.2010 Kohalike omavalitsuste 2009. aasta eelarve kulude analüüs 1.1 MB xls
09.11.2010 Kohalike omavalitsuste 2009. aasta finantseerimistehingud analüüs 310.5 KB xls
14.09.2009 Kohalike omavalitsuste 2008. aasta eelarve tulude, kulude ja finantseerimistehingute analüüs 295.5 KB doc
14.09.2009 Kohalike omavalitsuste 2008. aasta eelarve tulude analüüs 1.0 MB xls
14.09.2009 Kohalike omavalitsuste 2008. aasta eelarve kulude analüüs 951.0 KB xls
14.09.2009 Kohalike omavalitsuste 2008. aasta eelarve finantseerimistehingute analüüs 295.5 KB doc


 

Kohalike omavalitsuste kohustused ja finantsdistsipliini tagamine

Materjalidest saab ülevaate kohalike omavalitsuste laenutegevuse seadusandlikust regulatsioonist ja finantsdistsipliini tagamise meetmetest kinni pidamisest. Lisaks leiab analüüsi KOVide laenutegevusest vastaval aastal.

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
06.06.2017 Finantsdistsipliini tagamise meetme aruanne 2016. a 83.0 KB doc
15.06.2016 Finantsdistsipliini tagamise meetme aruanne 2015. a 77.5 KB doc
28.12.2015 Finantsdistsipliini tagamise meetme aruanne 2014. a 92.0 KB doc
28.05.2015 Kohalike omavalitsuste laenukohustused 2014. a 252.0 KB doc
26.12.2014 Kohalike omavalitsuste laenukohustused 2013 196.5 KB doc
16.12.2014 Finantsdistsipliini tagamise meetme aruanne 2013. a 73.0 KB doc
20.12.2013 Kohalike omavalitsuste võlakohustused 2012 276.5 KB doc
27.04.2012 Kohalike omavalitsuste võlakohustused 2004-2011 347.0 KB xls
06.12.2012 Kohalike omavalitsuste võlakohustused 2011 876.1 KB pdf
02.02.2012 Kohalike omavalitsuste võlakohustused 2010 725.1 KB pdf
14.03.2011 Kohalike omavalitsuste võlakohustused 2009 725.8 KB pdf
27.01.2010 Kohalike omavalitsuste võlakohustused 2008 693.6 KB pdf

 

Kohalike omavalitsuste finantsnäitajad

  • Tulumaksu failis on toodud kohalike omavalitsuste lõikes igakuiselt laekunud tulumaksu andmed.
  • VMS andmed kajastavad maksumaksjatele tehtud väljamaksete igakuiseid andmeid ("maksumaksjate brutotulu"), mille põhjalt toimub tulumaksu jagamine.
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
14.09.2012 Kohalike omavalitsuste ja riigi näitajate võrdlus 1996-2021 (27.04.2017) 425.5 KB xls
05.03.2013 Tulumaks 2002-2017 (06.06.2017) 3.9 MB xls
12.03.2013 VMS andmed 2002-2017 (06.06.2017) 1.4 MB xls
12.03.2013 VMS jaotus tululiigiti joonistega 2005-2017 (08.06.2017) 8.3 MB xlsx


Õppelaenud

Õppelaenude ja neilt arvestatud maksude tasumiseks teeb rahandusministeerium taotluse alusel kohaliku omavalitsuse üksusele ülekande aasta esimestel kuudel kogu aasta summas.

Novembri lõpuks tuleb saata tegeliku kulu teatise, mis on aluseks täiendava ülekande tegemiseks või enamsaadud raha tagasimaksmiseks. Erandjuhul võib raha juurde taotleda aasta kestel.

Taotluste ja teatiste esitamine toimub paberkandjal või elektrooniliselt digiallkirjaga aadressil info at fin dot ee või virve dot rohtla at fin dot ee.
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
23.03.2009 Õppelaenu taotluse vorm 17.5 KB xls