Euroopa Liidu struktuuritoetused

Struktuuritoetus

Euroopa Liidu struktuuritoetus aitab arendada liikmesriikide majandust ja sellega vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel.

Põhjaliku info ELi struktuuritoetuste kohta leiab struktuurifondide kodulehelt www.struktuurifondid.ee.

Struktuuritoetuse rakendamine Eestis 2007-2013

Perioodil 2007-2013 on Eestil võimalik kasutada EL struktuuritoetus ligi 3,4 miljardi euro ulatuses, seega aastas umbes kaks korda rohkem kui varem. Seejuures üle poole toetusest tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist. Euroopa Liidu eraldatud finantsidele lisandub Eesti umbes 575 miljoni euro suurune panus.
Perioodil 2007-2013 ei liigitu põllumajandus- ja kalandustoetused enam struktuuritoetuse alla.
Aastateks 2007-2013 valmistati ette riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia, mis on struktuurivahendite rakendamise aluseks olev strateegiline raamdokument. Strateegia elluviimiseks koostati sotsiaalmajanduslike partnerite ning Euroopa Komisjoniga koostöös kolm rakenduskava, mille täitmist juhivad järgmised ministeeriumid: Inimressursi arendamise rakenduskava, mille maht on üle 391 miljoni euro, kavandab aastateks 2007 – 2013 haridust, teadus- ja arendustegevust, noorsootööd, tööturgu, ettevõtlust ning haldusvõimekuse tõstmist toetavad tegevusi, mis soodustavad liikumist teadmistepõhise majanduse ja ühiskonna poole. Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest.
  • Suurem haldusvõimekus - Eesti riigijuhtimise parendamiseks toetab Euroopa Sotsiaalfond Eesti ametnike ja ühenduste koolitamist, arendamist ning riigile oluliste uuringute korraldamist aastatel 2007-2013 kokku ligikaudu 21,6 miljoni euroga. Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite osakond koordineerib haldusvõimekuse suurendamise toetusraha jagamist ning vastutab sihipärase kasutamise eest. Täpsemat infot leiab avaliku teenistuse veebilehelt.
Elukeskkonna arendamise rakenduskava hõlmab veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri, säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide, hariduse, tervishoiu ning hoolekande infrastruktuuri arendamist. Rakenduskava alt jagatav umbes 1,4 miljardi euro suurune toetus tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Ühtekuuluvusfondist (ÜF).

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava hõlmab ettevõtete arengu ja tootlikkuse kasvu toetamist, teadus- ja arendustegevuse (T&A) võimekuse ning turismi ja loomemajanduse arendamist, pikaajalisele majandusarengule suunatud riiklike T&A programmide arendamist ning riiklike programmide käivitamist prioriteetsetes suundades, transpordi infrastruktuuri ning infoühiskonna arendamist. Rakenduskava maht on üle 1,6 miljardi euro ning toetus tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist.

Struktuurifondide kodulehel saab tutvuda perioodi 2007-2013 toetusmeetmete ja toetuste saajate andmetega.

Struktuuritoetuse rakendamine Eestis 2004-2006

Perioodil 2004-2006 sai Eesti kasutada üle 370 000 euro struktuuritoetust, millele lisandus omaosalus üle 123 000 euro. Toetus tuli neljast struktuurifondist:
  • Euroopa Sotsiaalfond (ESF, maht üle 69 miljoni euro), mis on suunatud peamiselt tööhõive tõstmisele ja tööturu arendamisele.
  • Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF, maht ligi 233 miljonit eurot), mis toetab majandusarengut ja uute töökohtade loomist.
  • Euroopa Põllumajanduse Arenduse- ja Tagatisfond (EAGGF, maht ligi 57 miljonit eurot), mis toetab põllumajanduse ja maaelu ümberkorraldamist.
  • Kalanduse Arendusrahastu (FIFG, maht 12,5 miljonit eurot), mis toetab kalandussektori arengut.
Eesti kasutas ära 99,2 protsenti ehk üle 368 miljoni euro.

Kolme aasta jooksul loodi ELi toel 13 710 uut töökohta, toetati 1886 ettevõtet ning ehitati ja remonditi 95 km maanteid. Lisaks loodi struktuurifondide toel 835 uut ettevõtet, kaasati 30 578 töötut aktiivsetesse tööturumeetmetesse ning moderniseeriti kaks haiglat.

Struktuurifondide kodulehel on võimalik tutvuda perioodi 2004-2006 toetuse saajate andmetega.

Lisaks sai Eesti perioodil 2004-2006 kasutada suurte transpordi- ja keskkonnaprojektide jaoks Ühtekuuluvusfondist ligi 428 miljonit eurot, toetuse kasutamise tähtaeg oli 2010. aasta detsember.