Euroopa Liidu eelstruktuurivahendid

Phare

Phare programm oli üks kolmest (ISPA ja SAPARD kõrval) Euroopa Liiduga ühinemiseelsest abiprogrammist, mis aitas kandidaate ette valmistuda liiduga ühinemiseks. Phare programm loodi 1989. aastal algselt reformide toetamiseks Poolas ja Ungaris. Alates 90ndate algusest hõlmas see kümmet riiki Kesk- ja Ida-Euroopas − 8 uut liikmesriiki, lisaks Bulgaaria ning Rumeenia. Kuni 2000. aastani olid Pharest kasusaajateks ka Lääne-Balkani riigid nagu Albaania, Bosnia-Hertsegoviina ning endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, kuid alates 2001. aastast toetatakse neid riike CARDS programmist. Küpros, Malta ja Türgi said abi eraldiseisvast ühinemiseelsest finantsprogrammist.

1994. aastast keskendus Phare kümne uue ELi kandidaatriigi toetamisele nende ettevalmistustes liiduga ühinemiseks. Programm oli algselt suunatud avaliku sektori arendamisele, kuid selle roll kasvas.

Programmi rakendati peamiselt institutsionaalse ülesehituse twinningu ehk mestimisprojektide ja tehnilise abi kaudu, samuti sisaldas see investeeringutoetusi, et tugevdada avalikke haldusüksusi Euroopa Nõukogu seadusandlusega vastavusse viimisel. Eelkõige aga toetati läbi programmi Kopenhaageni kriteeriumide täitmist.

Kopenhaageni kriteeriumid on:
  • töötava demokraatliku süsteemi olemasolu, mis austab õigusriiki, inimõigusi ning vähemusrahvaid;
  • toimiva turumajanduse olemasolu, mis oleks ELi siseselt konkurentsivõimeline;
  • ELi seadusandluse omaksvõtmine ja rakendamine.
Eesti sai Phare programmi toetust alates 1992. aastast ning projektide rakendamine lõppes 2006. aasta lõpus. Phare toetuse kogumaht Eestile oli ligi 275 miljonit eurot.

Üleminekutoetus

ELi üleminekutoetus (Transition Facility) oli Eestile suunatud abimeede, millega jätkati Phare programmi raames rahastatud valdkondade toetamist pärast liitumist ELiga, seetõttu olid abikõlblikud tegevused ning projektide koostamine sarnased Phare programmile.

Ka ELi üleminekutoetuse siht oli Eesti arengu tõstmine ning haldussüsteemi vastavusse viimine ELi nõuetega.

Üleminekutoetuse kestvuseks oli kolm aastat (2004-2006), millele lisandus vastavalt N+2 reeglile veel kaks aastat lepingute sõlmimiseks. ELi Üleminekutoetuse rakendamine Eestis lõppes 2009. aasta lõpus. Üleminekutoetuse kogumaht Eestile oli ligi 18,5 miljonit eurot.