E-arved

Mis on e-arve?

 • Elektrooniline arve, mis luuakse, edastatakse ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas.
 • Aja- ja töömahu säästlik.
 • Loodussõbralik.
 • Ei ole pdf-arve.
 • Eesti e-arve ametlik standard EVS 923:2014 (Eesti Standardikeskus).
 • Infot veel Pangaliidu kodulehelt.

Mis on eesmärk?

Rahandusministeerium tegeleb e-arvete laialdase kasutuselevõtu ettevalmistamisega. Eesmärk on, et 2017. aastal toimub avaliku ja erasektori vaheline arvlemine e-arvetega.

Vastavalt 15. detsembril 2016. aastal riigikogus heaks kiidetud raamatupidamise seaduse muutmise seadusele peab avaliku sektori üksustel olema e-arvete vastuvõtmise valmidus alates 1. märtsist 2017 ja alates 1. juulist 2017 on ettevõtjatel kohustus saata avalikule sektorile e-arve standardile vastavaid e-arveid. Loe täpsemalt riigikogu kodulehelt.

Miks?

 • Paber- ja pdf-arved on kulukad, nende töötlus on aeganõudev ja nõuab palju lisatööd.
 • Üleminek masinloetavatele e-arvetele on vajalik, et hoida kokku era- ja avaliku sektori kulusid, vähendada tehnilist tööd ja selleks kuluvat tööaega, tõsta andmete kvaliteeti ja ennetada vigade tekkimist.

Kuidas saata e-arvet? Loe juhendit!   Või vaata videot! 

 

 E-arvetega arveldamine e-arveldajas 

 • E-arvete edastamine on e-arveldajas tasuta. 
 • Alates 1. septembrist 2016 ei ole tasuline avaliku sektori asutustele suunatud arvete kinnitamine. Kannete kinnitamine ja e-arvete edastamine on tasuta kuni 2018. aasta lõpuni.

E-arvete edastamine e-arveldaja kaudu on odav

Riigi loodud raamatupidamistarkvara e-arveldaja pakub alates 2017. aasta jaanuari lõpust e-arvete edastus- ehk operaatorteenust. Operaatorteenuse lahendusega võib liidestada majandustarkvarad, milles e-arveid luuakse ja vastu võetakse. Seejuures majandustarkvara kasutava ettevõtte ja e-arveldaja kui operaatori vahelisi suhteid vahendab majandustarkvara arendaja, kelle vastutusel on ka igakuise teenustasu maksmine 0,5 eurot kliendi kohta.

E-arvelduse teenuse hankimiseks pakkumuskutse näidis  

Kommenteeritud pakkumuskutse näidis, mida võivad kasutada nii ettevõtted kui asutused, kes on hankimas e-arvelduse teenust.  

E-arvete vastuvõtjad avalikus sektoris ja e-arvete osakaal kõigist vastuvõetud arvetest 

E-arveid võtavad vastu 64,6% avaliku sektori asutustest (jaanuar 2017 seisuga). Kõige rohkem kasutavad e-arveid riigiasutused (99%) ning KOVid ja hallatavad asutused (85,3%). 
Ülejäänud avaliku sektori astutuste kohta on see näitaja 26,9%.

Sealjuures Järvamaal ja Valgamaal kasutamine 100%. Tutvu e-arveid kasutavate asutuste nimekirjaga.  Asutustele on lisatud e-arvete vastuvõtuks kasutatav operaator. 
Operaatorite Telema, Omniva, Fitek ja DVK/Amphora teenuseid kasutatavatele asutustele saadeti kõigist arvetest 23,3% e-arvetena. 

Mis on juba saavutatud?

Laialdaseks (masinloetavate) e-arvete kasutuselevõtuks on:

 • töötati välja Eesti uus e-arve standard. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös rahandusministeeriumiga [jaanuar-juuli 2014].
 • viidi läbi uuring Masinloetavatele e-arvetele üleminek era- ja avaliku sektori vahel (valmisolek ja vajadused), Ernst ja Young Baltic AS [september 2014].
 • korraldati infopäev e-arvete kasutuselevõtmiseks era- ja avalikule sektorile rahandusministeeriumis [november 2014].
 • saadeti arvamuste kooskõlastamiseks organisatsioonidele raamatupidamisseaduse väljatöötamiskavatsus, mis sisaldab masinloetavate e-arvete kasutuselevõtmise toetamise kavatsust [detsember 2014].
 • töötati välja „Riigiga arvelduse masinloetavate e-arvete kohustuslikuks muutmise“ tegevuskava vastavalt Riigireformi 4. punktile [november 2014].
 • moodustati projekti „Riigiga arvelduse masinloetavate e-arvete kohustuslikuks muutmise“ töörühm.
 • alustati raamatupidamisseaduse eelnõu väljatöötamisega koostöös era- ja avaliku sektori huvitatud osapooltega [jaanuar-märts 2015].
 • rahandusministeerium viis läbi tasuta e-arvete teabepäevad avaliku sektori asutustele kõigis Eesti maakondades [veebruar-juuni 2015].
 • valmis uuring E-arvetele ülemineku mõjude hindamise kohta, Erst ja Young Baltic AS [mai 2015].
 • rahandusministeerium korraldas tasuta e-arvete teabepäevad erasektori ettevõtjatele ja raamatupidajatele kõigis Eesti maakondades [jaanuar-oktoober 2016].

Kes on meie partnerid?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemide Amet, Maksu- ja Tolliamet, Tallinna Linnakantselei ja Riigikantselei.

E-arvetele üleminek toetab:

 • Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2014–2015 koalitsiooni tegevuskava punkti Riigireform.
 • Eesti infoühiskonna arengukava 2014-2020 eesmärki, et  aastaks 2020 on avaliku ja erasektori vahelises arveldamises e-arvete kasutamise määraks kavandatud 100% .
 • Euroopa Komisjoni eesmärki  kasutada Euroopas aastaks 2020 peamiselt masintöödeldavaid e-arveid.
 • Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivi nr 2014/55/EL, mis näeb ette e-arvete kasutamise kohustuslikuks tegemist riigihangetes hiljemalt 2018. aasta lõpuks,
  • kutsudes samal ajal liikmesriike üles muutma e-arveldamist riigihangetes kohustuslikuks juba 2016. aastaks.
  • 2016 aasta lõpuks on Euroopa Komisjon välja töötamas Euroopa riikide jaoks ühtset e-arve standardit, mis toetab piiriülest e-arvetega arveldamist.

 


Kontakt e-arvete teemal:
Marge Lepp - projektijuht
Tel: 611 3318, mobiiltelefon 511 7009, e-post: marge dot lepp at fin dot ee