E-arved

Mis on e-arve?

 • Elektrooniline arve, mis luuakse, edastatakse ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas.
 • Aja- ja töömahu säästlik.
 • Loodussõbralik.
 • Ei ole pdf-arve.
 • Eesti e-arve ametlik standard EVS 923:2014 (Eesti Standardikeskus).
 • Infot veel Pangaliidu kodulehelt.

E-arvetega arveldamises era- ja avaliku sektori vahel jõuti esimese verstapostini

2017. aasta algusest jõustunud raamatupidamise seaduse järgi peavad alates 1. märtsist 2017 kõik avaliku sektori asutused olema võimelised vastu võtma e-arveid.

E-arve on masinloetav arve, mis on koostatud ühtse standardi alusel ning mis liigub ühest tarkvarasüsteemist teise, et vältida andmete sisestamist teistkordselt.  
 
 1. märtsist alates saavad ettevõtted ja asutused, samuti  avalikkus üldiselt, kasutada ka uut riiklikku registrit „E-arvete vastuvõtjate register“, kuhu registreeritakse kõik e-arveid vastu võtvad  organisatsioonid (äri- ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused). Registreerimine on ettevõtetele ja asutustele mugav, sest vajalikud andmed edastab elektrooniliselt registrisse ettevõttele/asutusele e-arvete vastuvõtuteenuse pakkuja. Organisatsioonil on vaja vaid andmete tõepärasus kinnitada.
 
E-arvete vastuvõtjate register on loodud Äriregistri juurde, mistõttu saab organisatsioonide e-arvete vastuvõtuvõimekuse kohta info pärida Äriregistri teabesüsteemist https://ariregister.rik.ee/?lang=est analoogiliselt organisatsiooni muude andmetega.

Mis on eesmärk?

Rahandusministeerium tegeleb e-arvete laialdase kasutuselevõtu ettevalmistamisega. Eesmärk on, et 2017. aastal toimub avaliku ja erasektori vaheline arvlemine e-arvetega.

Vastavalt 15. detsembril 2016. aastal riigikogus heaks kiidetud raamatupidamise seaduse muutmise seadusele peab avaliku sektori üksustel olema e-arvete vastuvõtmise valmidus alates 1. märtsist 2017 ja alates 1. juulist 2017 on ettevõtjatel kohustus saata avalikule sektorile e-arve standardile vastavaid e-arveid. Loe täpsemalt riigikogu kodulehelt.

Miks?

 • Paber- ja pdf-arved on kulukad, nende töötlus on aeganõudev ja nõuab palju lisatööd.
 • Üleminek masinloetavatele e-arvetele on vajalik, et hoida kokku era- ja avaliku sektori kulusid, vähendada tehnilist tööd ja selleks kuluvat tööaega, tõsta andmete kvaliteeti ja ennetada vigade tekkimist.

Kuidas saata e-arvet? Loe juhendit!   Või vaata videot! 

 

 E-arvetega arveldamine e-arveldajas 

 • E-arvete edastamine on e-arveldajas tasuta. 
 • Alates 1. septembrist 2016 ei ole tasuline avaliku sektori asutustele suunatud arvete kinnitamine. Kannete kinnitamine ja e-arvete edastamine on tasuta kuni 2018. aasta lõpuni.

E-arvete edastamine e-arveldaja kaudu on odav

Riigi loodud raamatupidamistarkvara e-arveldaja pakub alates 2017. aasta jaanuari lõpust e-arvete edastus- ehk operaatorteenust. Operaatorteenuse lahendusega võib liidestada majandustarkvarad, milles e-arveid luuakse ja vastu võetakse. Seejuures majandustarkvara kasutava ettevõtte ja e-arveldaja kui operaatori vahelisi suhteid vahendab majandustarkvara arendaja, kelle vastutusel on ka igakuise teenustasu maksmine 0,5 eurot kliendi kohta.

E-arvelduse teenuse hankimiseks pakkumuskutse näidis  

Kommenteeritud pakkumuskutse näidis, mida võivad kasutada nii ettevõtted kui asutused, kes on hankimas e-arvelduse teenust.  

E-arvete vastuvõtjad avalikus sektoris ja e-arvete osakaal kõigist vastuvõetud arvetest 

E-arveid võtavad vastu 70,2% avaliku sektori asutustest (märts 2017 seisuga). Kõige rohkem kasutavad e-arveid riigiasutused (99%) ning KOVid ja hallatavad asutused (94%). 
Ülejäänud avaliku sektori asutuste kohta on see näitaja 29,4%.

Sealjuures Järvamaal ja Valgamaal kasutamine 100%. Tutvu e-arveid kasutavate asutuste nimekirjaga.  Asutustele on lisatud e-arvete vastuvõtuks kasutatav operaator. 
Operaatorite Telema, Omniva, Fitek ja DVK/Amphora teenuseid kasutatavatele asutustele saadeti jaanuaris kõigist arvetest 23,3% e-arvetena. 

Mis on juba saavutatud?

Laialdaseks (masinloetavate) e-arvete kasutuselevõtuks on:

 • töötati välja Eesti uus e-arve standard. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös rahandusministeeriumiga [jaanuar-juuli 2014].
 • viidi läbi uuring Masinloetavatele e-arvetele üleminek era- ja avaliku sektori vahel (valmisolek ja vajadused), Ernst ja Young Baltic AS [september 2014].
 • korraldati infopäev e-arvete kasutuselevõtmiseks era- ja avalikule sektorile rahandusministeeriumis [november 2014].
 • saadeti arvamuste kooskõlastamiseks organisatsioonidele raamatupidamisseaduse väljatöötamiskavatsus, mis sisaldab masinloetavate e-arvete kasutuselevõtmise toetamise kavatsust [detsember 2014].
 • töötati välja „Riigiga arvelduse masinloetavate e-arvete kohustuslikuks muutmise“ tegevuskava vastavalt Riigireformi 4. punktile [november 2014].
 • moodustati projekti „Riigiga arvelduse masinloetavate e-arvete kohustuslikuks muutmise“ töörühm.
 • alustati raamatupidamisseaduse eelnõu väljatöötamisega koostöös era- ja avaliku sektori huvitatud osapooltega [jaanuar-märts 2015].
 • rahandusministeerium viis läbi tasuta e-arvete teabepäevad avaliku sektori asutustele kõigis Eesti maakondades [veebruar-juuni 2015].
 • valmis uuring E-arvetele ülemineku mõjude hindamise kohta, Erst ja Young Baltic AS [mai 2015].
 • rahandusministeerium korraldas tasuta e-arvete teabepäevad erasektori ettevõtjatele ja raamatupidajatele kõigis Eesti maakondades [jaanuar-oktoober 2016].

Kes on meie partnerid?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemide Amet, Maksu- ja Tolliamet, Tallinna Linnakantselei ja Riigikantselei.

E-arvetele üleminek toetab:

 • Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2014–2015 koalitsiooni tegevuskava punkti Riigireform.
 • Eesti infoühiskonna arengukava 2014-2020 eesmärki, et  aastaks 2020 on avaliku ja erasektori vahelises arveldamises e-arvete kasutamise määraks kavandatud 100% .
 • Euroopa Komisjoni eesmärki  kasutada Euroopas aastaks 2020 peamiselt masintöödeldavaid e-arveid.
 • Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivi nr 2014/55/EL, mis näeb ette e-arvete kasutamise kohustuslikuks tegemist riigihangetes hiljemalt 2018. aasta lõpuks,
  • kutsudes samal ajal liikmesriike üles muutma e-arveldamist riigihangetes kohustuslikuks juba 2016. aastaks.
  • 2016 aasta lõpuks on Euroopa Komisjon välja töötamas Euroopa riikide jaoks ühtset e-arve standardit, mis toetab piiriülest e-arvetega arveldamist.

 


Kontakt e-arvete teemal:
Marge Lepp - projektijuht
Tel: 611 3318, mobiiltelefon 511 7009, e-post: marge dot lepp at fin dot ee