Aruandluskorraldus

Kehtiva raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 17 lõike 1 kohaselt peavad finantsarvestuse korraldamises ja finantsaruandluses kasutatavad arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis olema kooskõlas RPS-s sätestatud nõuetega ja ühega järgmisest kahest finantsaruandluse standardist:

  • Eesti finantsaruandluse standard;
     
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (edaspidi otsekohalduv standard).

Kehtiva RPS § 3 punkti 7 kohaselt on Eesti finantsaruandluse standard rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimkonna juhendid ning riigi, riigiraamatupidamiskohustuslaste, kohaliku omavalitsuse üksuste, muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning teiste raamatupidamiskohustuslaste, kelle üle eelnimetatud isikutel on otseselt või kaudselt või teiste valitseva või olulise mõju all olevate isikute kaudu valitsev mõju, puhul ka avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatud nõuded.

Eesti Hea Raamatupidamistava alates 2016

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
01.03.2016 RTJ 0 Eessõna 78.9 KB pdf
29.02.2016 RTJ 1 Aastaaruande koostamise üldpõhimõtted 345.5 KB pdf
29.02.2016 RTJ 2 Nõuded esitlusviisile 472.8 KB pdf
01.03.2016 RTJ 3 Finantsinstrumendid 156.3 KB pdf
31.12.2016 RTJ 4 Varud 54.1 KB pdf
29.02.2016 RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara 431.5 KB pdf
29.02.2016 RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud 352.6 KB pdf
01.03.2016 RTJ 7 Bioloogilised varad 143.3 KB pdf
01.03.2016 RTJ 8 Eraldised tingimuslikud kohustused ja tingimuslikud varad 124.3 KB pdf
01.03.2016 RTJ 9 Rendiarvestus 110.0 KB pdf
01.03.2016 RTJ 10 Tulu kajastamine 159.4 KB pdf
29.02.2016 RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine 552.0 KB pdf
01.03.2016 RTJ 12 Valitsusepoolne abi muudetud 52.3 KB pdf
29.02.2016 RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded 338.3 KB pdf
29.02.2016 RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused 277.7 KB pdf
29.02.2016 RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon 315.7 KB pdf
01.03.2016 RTJ 17 Teenuste kontsessioonikokkulepped 171.9 KB pdf
01.03.2016 RTJ 18 Euro kasutuselevõtt 408.7 KB pdf

 
Eesti Hea Raamatupidamistava alates 2013

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
30.12.2011 RTJ 0 - Eessõna 77.7 KB pdf
30.12.2011 RTJ 1 - Aastaaruande koostamise üldpõhimõtted 170.2 KB pdf
30.12.2011 RTJ 2 - Nõuded esitusviisile 190.2 KB pdf
30.12.2011 RTJ 3 - Finantsinstrumendid 161.6 KB pdf
30.12.2011 RTJ 4 - Varud 91.7 KB pdf
30.12.2011 RTJ 5 - Materiaalne ja immateriaalne põhivara 160.1 KB pdf
30.04.2014 RTJ 6 - Kinnisvarainvesteeringud 69.2 KB pdf
30.12.2011 RTJ 7 - Bioloogilised varad 143.9 KB pdf
30.12.2011 RTJ 8 - Eraldised, tingimuslikud kohustused ja tingimuslikud varad 124.9 KB pdf
30.12.2011 RTJ 9 - Rendiarvestus 110.4 KB pdf
30.12.2011 RTJ 10 - Tulu kajastamine 160.3 KB pdf
30.12.2011 RTJ 11 - Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine 206.3 KB pdf
30.04.2014 RTJ 12 - Valitsusepoolne abi 51.3 KB pdf
30.12.2011 RTJ 13 - Likvideerimis- ja lõpparuanded 97.5 KB pdf
30.12.2011 RTJ 14 - Mittetulundusühingud ja sihtasutused 101.0 KB pdf
30.12.2011 RTJ 15 - Lisades avalikustatav informatsioon 116.6 KB pdf
30.12.2011 RTJ 17 - Teenuste kontsessioonikokkulepped 174.1 KB pdf
14.05.2010 RTJ 18 - Euro kasutuselevõtt 417.4 KB pdf
 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
30.12.2011 Raamatupidamise toimkonna juhendite inglisekeelsed tõlked 610.4 KB zip
30.12.2011 Raamatupidamise toimkonna juhendite venekeelsed tõlked 1011.5 KB zip
30.12.2011 Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (SME IFRS) 1018.5 KB pdf

 
Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1606/2002 on ette nähtud, et iga majandusaasta kohta, mis algab 1. jaanuaril 2005 või pärast seda, peavad börsil noteeritud äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse mõne liikmesriigi õigust, teatavatel tingimustel koostama oma konsolideeritud finantsaruanded kooskõlas EU nr 1126/2008 määrusega millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid.

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
14.12.2014 Hetkel kehtivad Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (EU määrus nr 1126/2008) 5.4 MB pdf

 
Eesti Hea Raamatupidamistava kuni 2013

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
08.01.2009 RTJ 1 - Aastaaruande koostamise üldpõhimõtted 549.0 KB pdf
01.09.2009 RTJ 2 - Nõuded esitusviisile 627.6 KB pdf
09.01.2009 RTJ 3 - Finantsinstrumendid 531.7 KB pdf
14.05.2010 RTJ 4 - Varud 259.4 KB pdf
09.01.2009 RTJ 5 - Materiaalne ja immateriaalne põhivara 393.6 KB pdf
09.01.2009 RTJ 6 - Kinnisvarainvesteeringud 359.7 KB pdf
09.01.2009 RTJ 7 - Bioloogilised varud 341.4 KB pdf
09.01.2009 RTJ 8 - Eraldised, tingimuslikud kohustused ja tingimuslikud varad 299.1 KB pdf
12.01.2009 RTJ 9 - Rendiarvestus 349.8 KB pdf
12.01.2009 RTJ 10 - Tulu kajastamine 372.3 KB pdf
12.01.2009 RTJ 12 - Valitsusepoolne abi 358.9 KB pdf

 
Eesti hea raamatupidamistava 2008

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
11.01.2007 RTJ 0 - Eessõna 216.7 KB pdf
11.01.2007 RTJ 1 - Raamatupidamise aastaaruannete koostamise üldpõhimõtted 262.7 KB pdf
11.01.2007 RTJ 2 - Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruanded 404.9 KB pdf
11.01.2007 RTJ 3 - Finantsinstrumendid 462.4 KB pdf
11.01.2007 RTJ 4 - Varud 184.9 KB pdf
11.01.2007 RTJ 5 - Materiaalne ja immateriaalne põhivara 303.0 KB pdf
11.01.2007 RTJ 6 - Kinnisvarainvesteeringud 206.4 KB pdf
11.01.2007 RTJ 7 - Bioloogilised varud 277.3 KB pdf
11.01.2007 RTJ 8 - Eraldised, tingimuslikud kohustused ja tingimuslikud varad 222.5 KB pdf
11.01.2007 RTJ 9 - Rendiarvestus 197.1 KB pdf
11.01.2007 RTJ 10 - Tulu kajastamine 285.3 KB pdf
11.01.2007 RTJ 11 - Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine 466.5 KB pdf
11.01.2007 RTJ 12 - Valitsusepoolne abi 228.6 KB pdf
11.01.2007 RTJ 13 - Likvideerimis- ja lõpparuanded 315.6 KB pdf
11.01.2007 RTJ 14 - Mittetulundusühingud ja sihtasutused 177.3 KB pdf
11.01.2007 RTJ 15 - Vahearuanded 196.4 KB pdf
11.01.2007 RTJ 16 - Segmendiaruandlus (kehtetu alates 2009 jaanuar) 428.3 KB pdf
12.02.2008 RTJ 17 - Teenuste kontsessioonikokkulepped 141.4 KB pdf

 
Eesti hea raamatupidamistava 2004

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
30.12.2002 RTJ 0 - Eessõna 216.1 KB pdf
30.12.2002 RTJ 1 - Aastaaruande koostamise üldpõhimõtted 173.0 KB pdf
30.12.2002 RTJ 2 - Nõuded esitusviisile 225.9 KB pdf
30.12.2002 RTJ 3 - Finantsinstrumendid 218.2 KB pdf
30.12.2002 RTJ 4 - Varud 24.7 KB pdf
30.12.2002 RTJ 5 - Materiaalne ja immateriaalne põhivara 466.2 KB pdf
30.12.2002 RTJ 6 - Kinnisvarainvesteeringud 413.4 KB pdf
14.07.2003 RTJ 7 - Bioloogilised varad 453.0 KB pdf
30.12.2002 RTJ 8 - Eraldised, potentsiaalsed varad ja kohustused 438.7 KB pdf
30.12.2002 RTJ 9 - Rendiarvestus 455.8 KB pdf
30.12.2002 RTJ 10 - Tulu kajastamine 428.9 KB pdf
30.12.2002 RTJ 11 - Tütar- ja sidusettevõtete kajastamine 565.0 KB pdf
30.12.2002 RTJ 12 - Valitsusepoolne abi 359.5 KB pdf
25.11.2003 RTJ 13 - Likvideerimis- ja lõpparuanded 361.0 KB pdf
14.07.2003 RTJ 14 - Mittetulundusühingud ja sihtasutused 423.0 KB pdf
25.11.2003 RTJ 15 - Vahearuanded 454.2 KB pdf
16.03.2004 RTJ 16 - Segmendiaruandlus 427.9 KB pdf