Rahandusminister Sven Sesteri kõne pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460SE) esimesel lugemisel Riigikogus 17. mail 2017

18.05.2017

Austatud juhataja, austatud Riigikogu liikmed!

Esitlen teile pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõud.

Pakendiaktsiisi seaduse muutmine on tingitud mitmest asjaolust, millest olulisemad on, et Eestis tuuakse pakendeid turule väga suurtes kogustes ning et pakenditega seotud andmed ei ole usaldusväärsed.
Eestis tarbitakse elaniku kohta 170 kg pakendeid aastas. Selle näitaja poolest oleme kuuendal kohal Euroopas, mis tähendab, et tarbime pakendeid tunduvalt enam kui seda võiks arvata meie ostujõu ning teiste tarbimisnäitajate võrdluses. Pakendikogused on aasta-aastalt kasvutrendis, ehkki elanikkond väheneb. Tänane pakendiaktsiisi seadus ei mõjuta Eestis tarbitava pakendimassi vähenemist, vaid reguleerib pakendiga seotud taaskasutamise kohustust. Seadus ei ole suunatud põhjustele, vaid tagajärgedele.
Lisaks on kehtivas regulatsioonis puudused, mis on seotud pakendite turule toomise ja pakendijäätmete korrektse kajastamise ja aruandlusega. Probleemile on 2010. aastal osutanud ka Riigikontroll aruandes “Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise tulemuslikkus”.
Nimetatud probleemide tõttu võeti pakendiaktsiisi seaduse muutmine Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi juba 2015. aastal.

Seaduse muudatuste aluseks on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse uuring “Pakendi maksustamise analüüs pakendi olelusringi hindamise põhjal“. Uuring tõi välja praeguse süsteemi puudused ning andis soovitusi süsteemi muutmiseks, mida suures osas on eelnõus ka arvesse võetud.

Eelnõuga muudetakse pakendiaktsiisiga maksustamise korda järgmiselt.

Säilib senine pakendite taaskasutamist reguleeriv süsteem, mis seab maksukohustuse tekkimise ning aktsiisi maksmise sõltuvusse sellest, kas ja kuidas on pakendijäätmed kokku kogutud ja taaskasutatud. Kehtima jäävad ka aktsiisivabastused, mida kohaldatakse juhul, kui pakendid on ettenähtud sihtarvude piires taaskasutatud. Aktsiisimäärad põhinevad uuringus toodud soovituslikel määradel, mis on seotud pakendite poolt keskkonnale põhjustatud koormusega. Uued määrad on disainitud selliselt, et puidul langeb aktsiis 75% ja paberil 33%. Metalli aktsiis ei muutu. Samas tõusevad 20% plasti ja 33% klaasi määrad.

Uued aktsiisimäärad pakendi sihtarvudeni taaskasutamata jätmisel on:
Plast 3,0 eurot / kg kohta
Metall 2,5 eurot / kg kohta
Klaas 0,8 eurot / kg kohta
Paber ja kartong 0,8 eurot / kg kohta
Puit 0,3 eurot / kg kohta

Erinevalt tänasest reguleerib eelnõu ka pakendite turule toomist ning see on suunatud pakendi koguste vähendamisele ning keskkonnasõbralikumast materjalist pakendite kasutamisele. Eelnõu kohaselt maksustatakse Eestis turule lastud, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendeid nende turule toomisel. Pakendi turule toomise aktsiisi määrad on kümme korda madalamad pakendi sihtarvudeni taaskasutamata jätmise määradest. Samas ei ole pakendi turule toomise aktsiis seotud pakendi taaskasutamise kohustuse täitmisega (mistõttu ei ole maksu võimalik vältida pakendijäätmete taaskasutamise kaudu).

Turule toomisel kohalduvast aktsiisist on vabastatud ökomärgisega toode ja selle pakend. Korduskasutuspakendit maksustatakse vaid selle esimest korda turule toomisel. Veopakendi eest tasutud aktsiis tagastatakse, kui see aasta jooksul Eestist välja viiakse.

Eelnõuga muudetakse ka pakendite turule toomisega seotud andmete esitamise korda. Kõik pakendiettevõtjad hakkavad turule toodud pakendi kohta andmeid esitama Keskkonnaagentuuri hallatavale pakendiregistrile kvartalite lõikes, kust saavad andmeid nii Maksu-ja Tolliamet kui ka taaskasutusorganisatsioonid.

Taaskasutamisega seotud aruandluse ning pakendiregistrile andmete esitamise nõuded ei muutu.
Deklareerimise lihtsustamiseks hakkab pakendiregistri ja e-maksuameti andmete vahetus toimuma üle x-tee. Luuakse võimalus, et ettevõtja ei pea Maksu- ja Tolliametile eraldi pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitama, vaid maksuhaldur saab andmed Keskkonnaagentuuri pakendiregistrist, mille alusel luuakse eeltäidetud aktsiisideklaratsioon. Maksude maksmine muutub lihtsamaks.

Seadus jõustub 2018.aata 1. jaanuarist ning kavandatav laekumine on 15 miljonit eurot.

Tänan teid tähelepanu eest!


18.05.2017 Rahandusminister Sven Sesteri kõne rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459SE) esimesel lugemisel Riigikogus 17. mail 2017

18.05.2017 Rahandusminister Sven Sesteri kõne tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (458SE) esimesel lugemisel Riigikogus 17. mail 2017

18.05.2017 Rahandusminister Sven Sesteri kõne magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457SE) esimesel lugemisel Riigikogus 17. mail 2017

18.05.2017 Rahandusminister Sven Sesteri kõne riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456SE) esimesel lugemisel Riigikogus 17. mail 2017

18.05.2017 Rahandusminister Sven Sesteri kõne riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE) esimesel lugemisel Riigikogus 17. mail 2017


Arhiiv