Rahandusministeeriumi ajalugu

Rahaministeerium loodi 24. veebruaril 1918. aastal, mil rahandus- ja riigivaranduse ministriks sai Juhan Kukk. Tööd alustas see aga alles 1918. aasta lõpus pärast Saksa sõjaväe lahkumist Eestist.

 

Rahandusministeeriumi vana hoone
(Foto: Riigiarhiiv)

Eesti Ajutisel Valitsusel tuli riigiaparaadi kujundamisele asudes kokku põrgata mitmete raskustega. Puudus selgepiiriline ettekujutus, millised pidanuksid välja nägema riiklikud valitsusasutused. Samuti ei olnud ministeeriumide juhtidel kerge leida ametnikeks küllaldaselt ettevalmistatud inimesi ning puudusid praktilised kogemused valitsusasutuste organiseerimiseks ja juhtimiseks.

Rahaministeerium koosnes algselt ministeeriumi kantseleist ja neljast struktuuriüksusest: riigikassa, otsekoheste maksude peavalitsus, aktsiisi peavalitsus ning tolli peavalitsus. Ministeeriumi juures tegutsesid ka tulumaksu peakomitee, otsekoheste maksude peakomitee ning hiljem iseäraliste kinnistusasjade komitee ja tollikomitee.

Valitsusasutuste struktuur muutus Eestis 1929. aastal, mil muuhulgas loodi rahaministeeriumi ja kaubandus- tööstusministeeriumi ühendamisel majandusministeerium. Ühendatud ministeeriumi ülesandeks oli rahanduse ja krediidinduse, samuti riigimajapidamise korraldamine ja üldjuhtimine; kaubanduse, tööstuse, kindlustuse ja laevanduse korraldamine ning järelevalve.

Pärast Eesti okupeerimist reorganiseeriti senine majandusministeerium Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissariaadiks. 1946. aastal nimetati see ümber Eesti NSV Rahandusministeeriumiks. 1990. aastast kannab ministeerium uuesti nimetust Eesti Vabariigi Rahandusministeerium.

Allikas: Enn Nõu

 

Eesti Vabariigi valitsuste loetelu leiab valitsuse kodulehelt.